PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 23 юли 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

23 юли 2013 г.

 

 

  • С Решение №1686/16.07.2013 г. на кмета на Община Пазарджик за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик” е избрано дружество „Еко-Хидро-90” ООД гр. Пазарджик. Със същото решение по критерий „икономически най-изгодна оферта” на второ място е класирано ДЗЗД „Улици Инфра 2013” гр. Пловдив и декласирано поради непредставяне в срок на допълнителни документи ДЗЗД „Пътстрой-АМ” гр. Пазарджик. Договорът е предвиден за изпълнение в срок от 36 месеца, започва да тече от 01.09.2013 г. и е на обща стойност 5 000 000 лв. без ДДС;

 

  • В съответствие с приетата Наредба за организацията на дейността по принудително преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства /МПС/ без знанието на техните водачи или упълномощени от тях лица от 01.08.2013 г. Община Пазарджик ще сключи договор с изпълнител за извършване на дейността по принудително преместване от територията на гр. Пазарджик.

Административно-наказателната дейност по приложението на Наредбата ще бъде осъществявана от служители на БМ ,,Паркинги и охрана”.

Таксата за извършването на принудително преместване на МПС чрез използване на специализиран автомобил тип ,,Паяк” е 30.00 лв.

За отговорно пазене /съхранение/ на принудително преместеното МПС таксата е според времето на престоя или по 1.20 лв. за всеки започнат час, но не повече от 12.00 лв. за първото денонощие. За всяко следващо денонощие се заплаща такса за престой от 12.00 лв. При започнала процедура за принудително преместване, кагато собственикът се яви на място, се заплаща половината от определената такса;

  • Във връзка с необходимостта от увеличаване на местата за паркиране в гр. Пазарджик, предстои въвеждането на промени в организацията на движението и на одобрения Генерален план за организация на движението на МПС, които предвиждат следното:

-         Да бъде преобразуван в участък „синя зона” участък от ул. „Цар Шишман” – от кръстовището с бул. „България” (ул. „Патриарх Евтимий” ) до кръстовището с бул.„ Княгиня Мария Луиза”;

-         Да бъде преобразуван в участък „синя зона” общински паркинг на ул. „Пловдивска” – кръстовището с ул. „Стефан Караджа” (срещу банка “Пиреус”);

-         Да бъде преобразуван в участък „синя зона” участък от ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището с ул. „Георги Машев” до кръстовището с ул. „11 –ти Август”.

Промените ще влезнат в сила от началото на месец август;

  • Община Пазарджик възложи на “Ен дизайн” ЕООД изготвянето на инвестиционен проект за обект пристройка за санитарни възли на училищата в следните населени места: Алеко Константиново, Величково, Гелеменово, Говедаре, Звъничево, Ивайло, Мокрище, Огняново, Паталеница, Пищигово, Сарая, Черногорово и Юнаците. Проектирането се налага във връзка с необходимостта от изграждане на санитарни възли, съобразени с действащите хигиенно-санитарни изисквания, в изброените по-горе училища. Договорът е на стойност 9 500 лв. без ДДС, като срокът на изпълнение е 45 работни дни;

 

  • За пореден път през тази година Община Пазарджик ще организира сметосъбиране и сметоизвозване на изхвърлените около съдовете за смет отпадъци, голямата част от които - строителни. След извършения оглед от представителите на общината и фирмата, осъществяваща дейността – „Брокс” ООД гр. Пазарджик, са набелязани 79 места, които по организиран график ще бъдат почистени, а отпадъците – извозени до сметището в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик. По предварителни данни на тези места са струпани 640 т отпадъци, които ще бъдат извозени на 53 курса;
  • На следващото заседание на ОбС – Пазарджик ще бъде обсъдено предложение за закриване на ДМСГ – Пазарджик считано от 01.01.2014 година. Това се налага поради факта, че Община Пазарджик е една от осемте пилотни общини в страната, които със средства по ОП “Регионално развитие” вече са направили инфраструктурни промени в съществуващите към момента институции.

Закриването на ДМСГД изисква осигуряването на социални услуги, които да поемат децата от институцията и във тази връзка са изготвени две проектни предложения. Едното е за разкриване на Коплекс от интегрирани здравно-социални услуги, който ще функционира в сградата на настоящото ДМСГ и ще обхване децата от 0 до 3 години. Второто ще осигури предоставянето на социална услуга в новопостроените Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за децата от 3 до 7 години;