projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ обхващащ част от Зона с Потенциал за икономическо развитие (Ик1) определена от ИПГВР Пазарджик

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ обхващащ част от Зона с Потенциал за икономическо развитие (Ик1) определена от ИПГВР Пазарджик

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ обхващащ част от Зона с Потенциал за икономическо развитие (Ик1) определена от ИПГВР Пазарджик както следва : на север – ул. Атанас Бабата (от бул. Царица Йоанна до ул. Доктор Никола Ламбрев), ул. Доктор Никола Ламбрев (от ул. Атанас Бабата до ул. Мильо войвода), от кръстовището на ул. Доктор Никола Ламбрев до моста на ул. Искра, от моста на ул.Искра по протежение на река Марица до югоизточния ъгъл на кв. 7, от югоизточния ъгъл на кв.7 до кръстовището на ул. Заводска и ул. Синитевска; на юг – ул. Заводска (от кръстовището на последната с ул. Синитевска, по протежението на напоителен канал до пресичането му с жп линия София - Пловдив), по протежение на жп линия София – Пловдив в северозападна посока до строителната граница на гр. Пазарджик, по протежение на строителната граница на град Пазарджик до жп линия София – Пловдив, по протежение на жп линия София – Пловдив в югоизточна посока до Пещерско шосе, по Пещерско шосе (от надлез на жп линия София – Пловдив до кръстовище с бул. Царица Йоанна; на запад – бул. Царица Йоанна (от Пещерско шосе до ул. Атанас бабата), съгласно означенията на приложения проект, който е изложен в центъра за информация и услуги на гражданите в общината.

Проекта е изложен в Общината, Vетаж, стая 509.

На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 ал.2 т.5 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в Държавен вестник.

Съобщението е обнародвано в брой 66 /26.07.2013 г. на Държавен вестник.