projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от зоната със социален характер (C1) определена от ИПГВР Пазарджик

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от зоната със социален характер (C1) определена от ИПГВР Пазарджик

СЪОБЩЕНИЕ


Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от зоната със социален характер (C1) определена от ИПГВР Пазарджик както следва: на север – бул. Княгиня Мария Луиза (от ул. Димитър Петков до ул.Пловдивска), ул. Пловдивска (от бул. Княгиня Мария Луиза до ул. Димчо Дебелянов); на изток –ул. Димчо Дебелянов (от ул. Пловдивска до бул. Стефан Стамболов); на юг – бул Стефан Стамболов (от ул. Димчо Дебелянов до ул. Димитър Петов); на запад – ул. Димитър Петов (от бул. Стефан Стамболов до бул. Княгиня Мария Луиза). В обхвата на зоната за ПУП са включени следните квартали от плана на град Пазарджик: кв. 399, кв. 399а, кв. 402, кв. 402а, кв. 403, кв. 405, кв. 405а, кв. 405б, кв. 405в, кв. 405г, кв. 406, кв. 406а, кв. 406б, кв. 409, кв. 410, кв. 412, кв. 414, кв. 415 и кв. 415а,. съгласно означенията на приложения проект, който е изложен в центъра за информация и услуги на гражданите в общината.

Проекта е изложен в Общината, Vетаж, стая 509.

На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл.131 ал.2 т.5 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от обнародване на съобщението в Държавен вестник.

Съобщението е обнародвано в брой 66 /26.07.2013 г. на Държавен вестник.