projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 10.09.2013 г. /вторник/

PostHeaderIcon10.09.2013 г. /вторник/

10.09.2013 г. /вторник/

кв. “Запад”

/ул. “Райко Алексиев” – пред новопостроения магазин “Тарита”, ще чака служител на Община Пазарджик, който ще отведе представителите на медиите до мястото, от където ще започне изпълнението на строително-монтажните работи/

11.00 часа

 

На 10.09.2013 г. Община Пазарджик стартира изпълнението на строително-монтажните работи в изпълнение на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по подписан на 10.06.2013 г. договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/002.

Строителните дейности ще се осъществяват на територията на кв. “Запад” и ще са на стойност 4 471 443 лв. , като същите ще бъдат извършени от фирма „Строймонтаж” ЕООД, гр. Пазарджик със срок на изпълнение 523 календарни дни.

Дейностите по осъществяване на строителен надзор ще бъдат извършвани от „План Инвест Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив със стойност на услугата 47 760 лв.

Изпълнител на авторски надзор е „АРХОНТ” ЕООД, гр.София, стойност на договора 90 130 лв.

Изпълнителите на дейностите по проекта са избрани след провеждане на открити процедури по ЗОП.