projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ПО ИСКАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В КВ. 59 ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ПО ИСКАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В КВ. 59 ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА НОВА ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ПО ИСКАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В КВ. 59 ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имоти с идентификатори: 55155.506.1305; 55155.506.1354; 55155.506.1351 и 55155.506.1355, които попадат в улица – тупик с о.т. 337-337а в кв.59 по плана на гр. Пазарджик за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 40 от 08.04.1993 г. на Кмета на Община Пазарджик, предвиждащ изграждане на нова задънена улица за обслужване на поземлени имоти с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304; 55155.506.1349; 55155.506.1352; 55155.506.1353 и 55155.506.1348 по КККР на гр. Пазарджик, както следва:

 

 

на имота

Вид

на

имота

Место

нахо-

ждение

Размер отчужда-

ваната площ

Собственици на имота

Размер на           дължимото обезщетение в лв.

част от ПИ

55155.506.1305

Урбанизи-

рана територия-

за второ-

степенна

улица

 

Кв.59 по плана на гр. Пазар-

джик

79.00

кв.м.

Райна Делчева Димитрова,

Вера Димитрова Костадинова,

Благомир Димитров Димитров

За сметка на собственика, съгласно чл. 81, ал. 4 от ЗУТ

 

55155.506.1354

Урбанизи-

рана територия-

за второ-

степенна

улица

 

Кв.59 по плана на гр. Пазар-

джик

43.00

кв.м.

Иван Асенов Рангелов

За сметка на собственика, съгласно чл. 81, ал. 4 от ЗУТ

55155.506.1351

Урбанизи-

рана територия-

за второ-

степенна

улица

 

Кв.59 по плана на гр. Пазар-джик

30.00

кв.м.

Георги Николов Урилов

За сметка на собственика, съгласно чл. 81, ал. 4 от ЗУТ

 

55155.506.1355

Урбанизи-

рана територия-

за второ-

степенна

улица

 

Кв.59 по плана на гр. Пазар-джик

57.00

кв.м.

Райчо Георгиев Низамов,

Костадин Георгиев Низамов

За сметка на собственика, съгласно чл. 81, ал. 4 от ЗУТ