projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение „Изграждане на автогара, търговия и услуги в поземлен имот идентификор 55155.508.644, от който е образуван УПИ 1-569, 570, 571, автогара и услуги, кв.512 по плана на гр. Пазарджик”.

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение „Изграждане на автогара, търговия и услуги в поземлен имот идентификор 55155.508.644, от който е образуван УПИ 1-569, 570, 571, автогара и услуги, кв.512 по плана на гр. Пазарджик”.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

„Изграждане на автогара, търговия и услуги в поземлен имот идентификор 55155.508.644, от който е образуван УПИ 1-569, 570, 571, автогара и услуги, кв.512 по плана на гр. Пазарджик”.

Местонахождение: в ПИ с идентификатор № 55155.508.644, урбанизирана територия, попадаща в застроителния регулационен план на гр. Пазарджик с отреждане за „Автогара и услуги”.

Възложител: „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ - ПАЗАРДЖИК” АД, ул. „Цар Иван Шишман” №7, гр. Пазарджик

 

         Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.     

 ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /27.09.2013 г. - 11.10.2013г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ