projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно обезщетение на собствениците на отчуждените имоти с идентификатори : 55155.10.9500; 55155.10.304; 55155.10.306; 55155.10.308; 55155.10.310, попадащи в проектираната улица с о.т. 920, 919, 933; 919, 913а; 917, 913а, 908, по ПРЗ

PostHeaderIconОбявление относно обезщетение на собствениците на отчуждените имоти с идентификатори : 55155.10.9500; 55155.10.304; 55155.10.306; 55155.10.308; 55155.10.310, попадащи в проектираната улица с о.т. 920, 919, 933; 919, 913а; 917, 913а, 908, по ПРЗ

О Б Я В Л Е Н И Е:

      На основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и въз основа на издадените на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС заповеди свързани с отчуждаване на поземлени имоти с идентификатори : 55155.10.9500; 55155.10.304; 55155.10.306; 55155.10.308; 55155.10.310, попадащи в проектираната улица с о.т. 920, 919, 933; 919, 913а; 917, 913а, 908, по ПРЗ на гр.Пазарджик уведомявам собствениците на отчуждените имоти, че обезщетението, определено в Заповеди №№ 1929/13.08.2013 г. и 1930/13.08.2013 г. е внесено по банкови сметки в “ОББ” АД – клон Пазарджик; обезщетението, определено в Заповеди №№ 1932/13.08.2013 г. и 1933/13.08.2013 г. е внесено по банкова сметка в “Уникредит Булбанк” АД – клон Пазарджик, а обезщетението, определено в Заповед № 1931/13.08.2013 г. е внесено по банкова сметка в Банка Пиреос България АД – клон Пазарджик и същото може да бъде изтеглено срещу лична карта въз основа на представен от Общината списък. Изплащането на обезщетенията ще започне след 10.10.2013 г.

 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК