PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 01 октомври 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

01 октомври 2013 г.

 

 

  • Община Пазарджик подготви мотивирано искане до Министерството на отбраната за безвъзмездно предоставяне на имоти, собственост на Министерството /част от бившата казарма/, за реализиране на значими за града и общината градоустройствени мероприятия. Терените са с обща площ 115 дка. В обосновката на искането е посочено, че зоната, в която се намират имотите, е с висок обществен характер, в непосредственна близост с тази за публични функции с висока обществена значимост за ИПГВР на гр. Пазарджик за периода 2014-2020 г., като там се предвижда да бъде изградена и новата автогара. Ето защо на територията на останалата част от бившата казарма (горепосочените имоти) е очевидна необходимостта от съчетаване на инвестициите и обновяване на физическата среда с мерки за стимулиране на икономическото развитие. Тези имоти са необходими на гр. Пазарджик за изграждане на търговско-промишлен, жилищен и административен център. Същите имат изградена основна инфраструктура и тангират с част от път от републиканската пътна мрежа Пазарджик-Пещера-Батак-Доспат. Имотите са важни за града, защото се намират в комуникационно отношение между съществуващата ж.п. гара, която в момента се реновира по Европейски програми и бъдещата автогара;

 

  • От началото на тази седмица данъкоплатците, неплатили данъчните си задължения, включително и за първа вноска на 2013 г., ще получат съобщения, с които да им се напомни за неплатените задължения. Изпратени са 36 405 бр. съобщения на физически и юридически лица. Отделът за “МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като до края на годината усилията са насочени към образуването на изпълнителни производства за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години. На некоректните платци ще бъдат изготвени и изпратени покани за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК.

Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

На 30.10.2013 г. изтича срокът за внасяне на втора, последна вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2013 г.

На 31.10.2013 г. изтича срокът за внасяне на четвърта, последна вноска на патентния данък за 2013 г.;

 

  • Община Пазарджик обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на ІV-класна пътна мрежа PAZ1125, Пазарджик – Главиница - Алеко Константиново - Црънча /ІІІ - 3706/”.   Основните строителни дейности, които са предвидени за изпълнение, са: фрезоване на компрометирани участъци, подготовка чрез почистване и полагане на битум, ръчно полагане и уплътняване на асфалтобетон 4-6 см, машинно полагане на плътен асфалтобетон, натоварване и превоз на строителни отпадъци, с които ще се възстановят около 4 450 кв. м. пътна настилка

Срокът за изпълнение на СРР /строително-ремонтни работи/ започва да тече от датата на сключване на договора и е не повече от 40 /четиридесет/ календарни дни.

Прогнозната стойност на поръчката е около 257 830 лв. без ДДС. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на Община Пазарджик – целева субсидия от Републиканския бюджет;

 

  • Строително-ремонтни дейности на обща стойност 243 709, 16 лв. са извършени в общинските детски градини за подготовката на новата учебна година. Със средства от държавния бюджет през делегираните си бюджети детските градини са извършили текущи ремонти на обща стойност 131 439,85 лв., като са отремонтирани санитарни възли, занимални, кухненски блокове, кабинети и др., съгласно потребностите на конкретното детско заведение. Със собствени средства Община Пазарджик е извършила ремонти на обща стойност 106 769, 31 лв., като цялостно е ремонтиран покривът и подменена дограмата в ЦДГ – Паталеница за сумата от 32 275,87 лв. Ремонтът на кухненския блок в ЦДГ – Хаджиево е на стойност 20 837 лв., а текущият ремонт на тоалетни, перални помещения и подмяната на прозорци в ЦДГ – Говедаре е в размер на 20 640 лв. За 15 219, 57 лв. в ЦДГ – Мирянци е извършен ремонт на кухненски блок, подмяна на дограма, постно и блажно боядисване, външно фасадно боядисване, облагородяване на дворното пространство;

 

  • И през тази, и през следващата година Община Пазарджик планира да разкрива нови групи в детските заведения в населените места.

В началото на новата учебна година в ЦДГ – Овчеполци отвори врата нова целодневна група, в която са обхванати 18 деца на възраст от 3 до 4 години. За разкриването на групата общината е осигурила средства в размер на 6 811 лв. за текущ ремонт и 1 750 лв. за закупуването на дидактически материали и пособия. С отделянето на 3 и 4-годишните деца в друга група в детското заведение се обособява самостоятелна група за 5 и 6-годишните деца с цел по-добра подготовка за постъпване в училище.

За да отговори на желанието на жителите на село Ивайло, Община Пазарджик стартира процедура по разкриването на една яслена група към ЦДГ „Веселка” в населеното място. Яслената група ще бъде разположена в сградата на бившата здравна служба. Извършен е технически оглед на постройката от специалисти от Община Пазарджик и е получено предварително положително становище по въпроса от РЗИ – Пазарджик. Предстои проектиране за преустройство на сградата и извършването на ремонт, който по прогнозни данни ще възлиза на около 70 хил. лева. Разкриването на яслената група в селото ще осигури обхват на 20 деца на възраст от 6 м. до 3 години;

 

  • Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и Община Пазарджик подписаха договор по проект за провеждане на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Пазарджик. Договорът е по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Неговата стойност е 246 259 лв. Целта на промоционалната кампания е да се повиши потреблението на вътрешния пазар на продуктитеот риболов и аквакултура и да се подобри имиджа на сектор „Рибарство“.

Посланието на кампанията на Община Пазарджик ще бъде „РИБАТА Е ЖИВОТ!“.

Промоционалната програма предвижда запознаване на аудиторията с доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов и аквакултури с идеята да се насърчи потреблението им. Проектът включва провеждането на различни активности за широката общественост - изработване на различни рекламни материали–плакати, флаери, рекламни карета, брандиране на градски транспорт.

За участниците в различните мероприятия са предвидени награди и изненади, участие на известни изпълнители, състезания и викторини за различните възрастови групи на рибна тематика;

 

  • Приключи второто издание на националния конкурс за млади поети „Димитър Бояджиев”. Жури в състав: Митко Начев – председател, и членове Елена Деянов и Спас Мантаров разгледа творбите на 90-те участници. Официалното обявяване на резултати от конкурса се проведе в днес, когато отбелязваме Деня на поезията - 1 октомври /вторник/, от 17,00 ч., в лапидариума на Регионален исторически музей, Пазарджик. Първа награда – издаване на самостоятелна стихосбирка; произведения на следващите 10 класирани ще бъдат издадени в обща стихосбирка.