projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

PostHeaderIconОбщина Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

        Заповед № 122 / 23.09.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХХІVп.и. 000233/ от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Сайовете” в земл. на с. Юнаците

       Заповед № 128 / 27.09.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ   за УПИ ІІІ-446 /п.и. с идентификатор 55155.503.446/ в кв. 2339 по плана на гр. Пазарджик