PostHeaderIconПокана за присъствие на сесията по отваряне на ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване и

POKANA_SN_Gradska_sreda_130613

ПОКАНА1

 Община Пазарджик отправя покана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/002.

Сесията по отваряне на ценовите оферти ще се състои от 10,00 ч. на 15.10.2013 г. в административната сграда на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. 2, „Стъклена зала”.


1Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.