PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 16 октомври 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

16 октомври 2013 г.

 

 

 • Община Пазарджик започна реализиране на проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”. Проектът е на стойност 523 417,95 лв. и се финансира от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, "Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период".

Проектът стартира на 07.10.2013 г. и ще се реализира в продължение на 18 месеца, като предвижда дейности по изготвяне на инвестиционни технически проекти за обектите на интервенция по проектното предложение:

- Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. “Димчо Дебелянов” и ул. “Пловдивска”; адрес ул. “Димчо Дебелянов” N 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14; кв. “Марица”-Болницата;

- Обновяване на зелени пространства между ул. “Димитър Греков”, ул. “Струма” и бул. “Стефан Стамболов”; кв. “Марица”-Болницата;

- Рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. “Димитър Греков”, ул. “Струма” и бул. “Стефан Стамболов”; кв. “Марица”-Болницата;

- Обновяване на зелено пространство при кръстовище на бул. “Княгиня Мария Луиза” и ул. “Струма”; адрес бул. “Княгиня Мария Луиза” N 130; кв. “Марица”-Болницата;

- Обновяване на зелени пространства между ул. “Болнична”, бул. “Стефан Стамболов”, ул. “Янтра” и ул. “Димитър Греков”; кв. “Марица”-Болницата;

- Рехабилитация на обслужващи улици към зелени пространства между ул. “Болнична”, бул. “Стефан Стамболов”, ул. “Янтра” и ул. “Димитър Греков”; кв. “Марица-Болницата;

- Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. “Болнична” и бул. “Стефан Стамболов”; кв. “Марица”-Болницата;

- Рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул. “Болнична” и бул. “Стефан Стамболов”; кв. “Марица”-Болницата;

- Ремонт и обновяване на обществена трапезария, разположена в СОУ “Димитър Гачев” към БМ "Общински социални дейности и услуги" на ул. “Веслец” №26;

- Ремонт и обновяване на ЦДГ “Върбица” на ул. “Преспа” №69, кв. “Изток”;

- Ремонт и обновяване на СОУ “Димитър Гачев” на ул. “Веслец” №26, кв. “Ябълките”;

- Ремонт и обновяване на СОУ “Д-р Петър Берон” на ул. “Неофит Бозвели” №29;

- Изграждане на зона за отдих и рекреация - обновяване на парк в Зоната на здравето на ул. “Д-р Никола Ламбрев”, кв. “Моста на Марица”;

- Изграждане на зона за отдих и рекреация - обновяване на градска жизнена среда в Зоната на здравето и изграждане на пешеходен мост (между Зоната на здравето и парк остров “Свобода”) на ул. “Д-р Никола Ламбрев”; кв. “Моста на Марица”.

В рамките на проекта ще се изготвят технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на следните обекти:

 • Обществена трапезария на СОУ „Димитър Гачев” към БМ "Общински социални дейности и услуги";
 • ЦДГ „Върбица”;
 • СОУ „Димитър Гачев”;
 • СОУ „Д-р Петър Берон”.

Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа за устойчиво и интегрирано развитие на град Пазарджик чрез разработване на готови проекти за социалната зона и зоната с публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г., с които Община Пазарджик, като конкретен бенефициент, ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на ОП "Региони в растеж" през следващия програмен период за 2014 – 2020 г.;

 

 • След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на ІV - класна пътна мрежа PAZ1125, Пазарджик – Главиница - Алеко Константиново - Црънча /ІІІ - 3706/” по критерий “икономически най-изгодна оферта”, за изпълнител на СМР е избран “Еко-Хидро 90” ООД гр. Пазарджик. Стойността на договора е 257 035 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на Община Пазарджик – целева субсидия от Републиканския бюджет. Срокът за изпълнение на ремонтните работи започва да тече от датата на сключване на договора – 15.10.2013 г. и е 12 /дванадесет/ календарни дни.

Предвидени за изпълнение са: фрезоване на компрометирани участъци, подготовка чрез почистване и полагане на битум, ръчно полагане и уплътняване на асфалтобетон 4-6 см, машинно полагане на плътен асфалтобетон, натоварване и превоз на строителни отпадъци, с които ще се възстановят 4450 кв.м. пътна настилка;

 

 • Пет сгради в Пазарджик са одобрени по проекта за енергийно обновяване на домовете. Общо собствениците на девет жилищни сгради в град Пазарджик са подали Заявления за интерес и подкрепа (ЗИП) по проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Пет от подадените заявления вече са получили одобрение и са преминали към втория етап от изпълнението на проекта. В момента екипът на Проектния мениджър по проекта изготвя индикативните бюджети на сградите. Отхвърлено е едно заявление в Пазарджик, тъй като сградата не е отговаряла на критерий за допустимост, а именно в нея не е имало 6 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Останалите три заявления се разглеждат в Министерството на регионалното развитие. Областен информационен център – Пазарджик продължава да предоставя информация по проекта на всички заинтересовани;

 

 • Община Пазарджик подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 2: Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години. Предмет на подписания договор е изпълнението на Проект “Светулка”, в рамките на който ще бъде създаден Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги, включващ:

- ЦНСТ за деца с тежки увреждания и хронични заболявания;

- Център за ранна интервенция;

- Център за дневна грижа за деца с увреждания;

- Център за майчино и детско здраве;

- Семейно-консултативен център;

- Център за семейна грижа и осиновяване.

Проектът ще се реализира в рамките на 13 месеца, а реалното предоставяне на услугите ще е за срок от 10 месеца. Общата стойност на Проект “Светулка” е 596 305,90 лв., като по него ще бъде назначен персонал на 38 щатни и 17 допълнителни длъжности;

 

 • През 2014 г. Община Пазарджик ще започне изграждането на нова читалищна сграда в село Говедаре, за нуждите на действащото и в момента Народно читалище „Надежда”. За изграждането и ще бъде възложено изготвянето на нов архитектурен проект, който ще е готов до края на тази година. Според архитектурното задание, сградата ще е двуетажна, с помещение за библиотека, читалищен салон и обслужващи помещения /гримьорни/. За целта вече има отреден парцел от 600 кв. м в двора на училището.

Народно читалище „Надежда” е създадено през 1926 година, като в момента към него има действаща библиотека. Към читалището има сформирани детски танцов състав, женска фолклорна група, детска фолклорна група, вокална група и клуб за народни танци;

 

 • За подобряване на подготовката на деца, чийто майчин език не е българският, за успешен старт в училище, през учебната 2013/2014 година девет общински детски градини ще реализират проекти, спечелени по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул „Осигуряване на допълнително обучение за децата от подготвителните групи”. Това са ОДЗ „Здравец” – Пазарджик, ОДЗ „Слънчо” – Пазарджик, ОДЗ „Детство” – с. Мало Конаре, ОДЗ „Юначе” – с. Юнаците, ЦДГ „Зорница” – Пазарджик, ЦДГ „Върбица” – Пазарджик, ЦДГ „Детелина” – с. Черногорово, ЦДГ „Веселка” – с. Ивайло и ЦДГ „Щастливо детство” – с. Звъничево. Към детските заведения са сформирани 18 групи, в които са обхванати 120 деца, за които проектите предоставят допълнителни занимания по български език и математика. За финансирането на една група средствата по проекта са в размер на 770 лв. годишно, като от тях 70 лева са за материали и консумативи, а останалите 700 лв. са възнаграждение за учителя;

 

 • 2 400 лв. осигури Община Пазарджик за финансиране на дейностите по Общинската програма за профилактика на незаразни заболявания и здравно образование на децата и учениците „Училище за здраве”, която се реализира съвместно с Регионална здравна инспекция – Пазарджик. Със средствата ще бъдат преиздадени 1 000 книжки за оцветяване и 4 000 брошури на здравни теми, специално пригодени към различните възрастови групи. Материалите ще бъдат раздадени на децата от всички подготвителни групи в община Пазарджик. Дейностите по програмата включват още здравно-образователни беседи, провеждани от медицински специалисти и педагози, а също така и педагогически ситуации, свързани с темите: здравословно хранене, лична обща и дентална хигиена, вредата от алкохола и тютюнопушенето, положително отношение към опазването на околната среда.