projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 189/25.09.2013 год., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

        За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

          Търгът ще се проведе на 20.11.2013 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, Заседателна зала, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 21.10.2013 г. до 19.11.2013 г. на място, след заявка в Община Пазарджик и кметство Ивайло.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.11.2013 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 14.11.2013 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 19.11.2013 г.

                                       

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242          

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 
С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 20.11.2013 г.

 

           гр. Пазарджик

       1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.641 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, последно изменение със заповед № КД-14-185/29.04.2013г.с площ на поземления имот 434 кв.м. Стар идентификатор 55155.508.123 с площ 474 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2867/04.07.2012 г. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Административен адрес: ул.”Царица Йоанна” № 2”д”. По ПРЗ на имота съставлява   УПИ ІV – 123, търговия и услуги в кв. 514, с начална тръжна цена - 21 700 лева   (данъчна   оценка 13 888 лева).

 

          с. Ивайло

          1. Урегулиран поземлен имот ХІV-общ. в кв. 51 по плана на с. Ивайло, с площ 1050 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3120/23.07.2013 г., с начална тръжна цена - 7 350 лева (данъчна оценка 4 718,20 лева).