projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлени имоти в землището на с. Сбор.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлени имоти в землището на с. Сбор.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решениe № 185/28.10.2010 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлени имоти в землището на с. Сбор.

           Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

          Търгът ще се проведе на 27.11.2013 г. от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 21.10.2013 г. до 26.11.2013 г. на място, след заявка в кметство с.Сбор.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 26.11.2013 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 21.11.2013 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 26.11.2013 г.

 

                                       

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242                   

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ИМОТИТЕ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СБОР, ОБЯВЕНИ

ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 27.11.2013 г. от 10.30 часа

 

1. Поземлен имот № 107002 по КВС на з-ще с. Сбор, с площ 70.121 дка,   актуван с акт за частна общинска собственост № 1851/08.12.2009 год., с начална тръжна цена – 17 530 лева.

     2. Поземлен имот № 108001 по КВС на з-ще с. Сбор, с площ 3.830 дка,   актуван с акт за частна общинска собственост № 1852/08.12.2009 год., с начална тръжна цена960 лева.  

            3. Поземлен имот № 109008 по КВС на з-ще с. Сбор, с площ 31.178 дка,   актуван с акт за частна общинска собственост № 1853/09.12.2009 год., с начална тръжна цена7 800 лева.

4. Поземлен имот № 109012 по КВС на з-ще с. Сбор, с площ 6.597 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1854/09.12.2009 год., с начална тръжна цена1 650 лева.

5. Поземлен имот № 111001 по КВС на з-ще с. Сбор, с площ 7.183 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1855/09.12.2009 год., с начална тръжна цена1 800 лева.

6. Поземлен имот № 111004 по КВС на з-ще с. Сбор, с площ 23.429 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1857/09.12.2009 год., с начална тръжна цена5 860 лева.

7. Поземлен имот № 112002 по КВС на з-ще с. Сбор, с площ 5.301 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1858/10.12.2009 год., с начална тръжна цена – 1 325 лева.

8. Поземлен имот № 113037 по КВС на з-ще с. Сбор, с площ 21.653 дка,   актуван с акт за частна общинска собственост № 1859/10.12.2009 год., с начална тръжна цена с начална тръжна цена – 5 415 лева.