PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 29 октомври 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

29 октомври 2013 г.

 

 

  • Съгласно данните в публикувания проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., взаимоотношенията на Община Пазарджик с централния бюджет ще възлизат на /сравнено с 2013 г./:

 

Бюджетни взаимо- отношения

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

Обща изравнителна субсидия за местни дейности

За зимно поддържане и снегопо- чистване

Общо-целева субсидия за капиталови разходи

в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища

Бюджет 2013

35 798,3

29 810,9

4 930,6

223,1

833,7

309,4

Проекто- бюджет 2014

37 662,9

30 735,1

5 707,6

223,1

997,1

371,3

Разлика:

1 864,6

924,2

777,0

0

163,4

61,9

 

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

/БЕЗ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ/

 

 

Разходи за делегирани от държавата дейности

Общинска администрация

Отбрана и сигурност

Образо вание

Здравео пазване

Социални грижи

Култура

Бюджет 2013

29 810,9

2 168,3

167,9

21 970,4

861,3

3 492,4

1 141,6

Проекто- бюджет 2014

30 735,1

2 168,5

196,4

22 619,4

933,4

3 596,6

1 220,8

Разлика:

924,2

0,2

28,50

649,0

72,10

104,20

79,2
Забележка: Сумите са в хил. лева.

  • Община Пазарджик е предприела необходимите действия за обезпечаване на нормална проходимост при зимни условия на републиканската, общинската и уличната мрежа на територията на общината, както и на централна пешеходна зона. Изготвен е и Оперативен план за зимно поддържане.

На 25.09.2013 г. е проведена среща с кметовете на кметства и кметските наместници за готовността на населените места от община Пазарджик за справяне с обстановката през зимния период.

Община Пазарджик има сключен договор с с предмет “Зимно поддържане на територията на община Пазарджик” с „ЕКО – ХИДРО 90” ООД гр. Пазарджик след проведена обществена поръчка по ЗОП и избор на дружеството за изпълнител за срок от три оперативни сезона.

Зимното поддържане на територията на община Пазарджик включва поддържане на общинската пътна мрежа, на републиканските пътища в границите на гр. Пазарджик и на уличната мрежа и пешеходната зона на гр. Пазарджик.

Общата дължина на общинската пътна мрежа е около 141 км и е разделена на три участъка: северен, югозападен и югоизточен участък.

Общата дължина при снегопочистване на участъците от РПМ в границите на гр. Пазарджик е около 14,4 км.

Уличната мрежа на гр. Пазарджик се разделя на главни артерии, обслужващи улици и централна пешеходна зона с площ 25 дка.

Предстои да бъде извъършен преглед на снегопочистващата техника на дружеството за готовността и годността й за работа при зимни условия;

Организиран и осъществен е контрол за подготовката на училищата и детските градини за работа при зимни условия;

Общината разполага с определени количества химикали, необходими за зимното поддържане – калциев хлорид – 46 т. за сезон 2013 г. -2014 г., като с третирането на уличната мрежа и пешеходна зона с него се цели подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия, създаване на условия за по-бързото и гарантирано предвижване по отделните пътни артерии при зимни условия, осигуряване на необходимата проходимост по всички артерии, достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението, подобряване организацията на движение и повишаване безопасността на пътуване;

 

  • Община Пазарджик стартира изпълнението на процедура по отчуждаване на имоти, частна собственост, попадащи в трасето, отредено за Западен околовръстен път. Предстои да бъдат отчуждени 18 броя частни имота, от които 5 броя с цялата си площ и 13 броя с част от площта им.

Предстои да се проведе среща с експерти от АПИ, на която среща ще бъде обсъдена необходимостта от актуализация на наличния проект с оглед на факта, че същият е изготвен преди повече от 3 години. На срещата ще бъдат уточнени и конкретни стъпки и ангажименти на двете страни за подготовка на проекта до степен на готовност за строителство при осигуряване на финансиране;

 

  • По повод Първи ноември - Ден на народните будители, Община Пазарджик, съвместно с Ротари клуб Пазарджик Бесапара, стартира за втора поредна година       общинско ученическо       състезание „Народните будители и Аз”. Състезанието е част от общонационален проект на Ротари Дистрикт 2482 България и ще се проведе в два етапа – училищен и общински. В инициативата ще се включат ученици от 5 до 10 клас. Целта на състезанието е те да придобият знания за живота и дейността на видни български възрожденци – народни будители, а също така да се възпита у децата национална гордост и родолюбие.

Финалът на състезанието ще бъде през месец март 2014 г. Отличените отбори ще получат награди, осигурени от Община Пазарджик и Ротари клуб Пазарджик – Бесапара.

За класиралите се на първо и второ място се предвиждат екскурзии до исторически забележителности в България, за трето и четвърто място – посещение на театрална постановка;

 

  • Две от книгите, финансирани от Община Пазарджик, ще бъдат представени във връзка с Деня на народните будители – 1 ноември. На 31 октомври от 14,00 часа в Художествена галерия „Станислав Доспевски” ще бъде премиерата на биобиблиография, посветена на живота и делото на проф. Иван Батаклиев. Изданието е подготвено от Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” със съдействието на Регионалния исторически музей и включва богата информация за публицистичната литература от последните десетилетия, свързана с дейността на един от най-будните умове на Пазарджик проф. Батаклиев. Тази година се навършват 40 години от смъртта на учения. По този повод в същия ден от 11,00 часа ще бъде открита паметна плоча на дома, в който е живял професорът, финансирана от училището, носещо неговото име.

Второто издание - „Стефан Захариев – документалното наследство”, е плод на двегодишен труд на проф. Вера Бонева и д-р Йордан Желев. Книгата е ценен източник на информация относно документалното наследство, което ни е завещал пазарджишкият възрожденец, както и за по-ценните документи, свързани с него. Авторите ще представят проекта на 1 ноември от 17,00 часа в малката зала на Община Пазарджик. От 18,00 часа в зала „Маестро Георги Атанасов” ще се проведе тържествен концерт, организиран от читалище „Виделина”;

 

  • В края на миналата седмица бяха изплатени субсидиите за ІІІ-то тримесечие на 2013 г. на спортните клубове. Двадесет и петте клуба получиха финансови средства в размер на 25 000 лв.

Общо субсидиите на спортните клубове за 2013 г. са на стойност 100 000 лева, които съгласно подписаните в началото на годината договори, се изплащат на четири части;

 

  • Със своя заповед кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов награждава с по 250 лв. състезателите на “Модел яхт-клуб” Димитър Марков, Димитър Костадинов и Кристиан Горанов.

На Световното първенство за радиоуправляеми модели - групови гонки в гр. Гент – Белгия, Димитър Марков стана четирикратен световен шампион в класовете Ф3Е – 143,96 т., в клас ЕКО – Експерт с 43 обиколки, клас Тим – Мин със 105 обиколки и клас тим – Експерт със 117 обиколки, а в клас ЕКО – Стандарт е вицесветовен шампион с 63 обиколки.

На Световното за скоростни модели в гр. Бордо – Франция, Димитър Костадинов стана световен шампион в клас В1 с резултат 244 км/ч, а Кристиан Горанов – вицесветовен шампион с 211 км/ч.