projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост с обща площ 28,30 кв.м. , находящ се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ ХХ – за услуги, в кв. 26 по плана на с. Огняново

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост с обща площ 28,30 кв.м. , находящ се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ ХХ – за услуги, в кв. 26 по плана на с. Огняново

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост с обща площ 28,30 кв.м. /двадесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра/, а именно: помещение с площ 18,00 кв. м., ½ ид.ч. от коридор с площ 17,10 кв.м., и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3,50 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ ХХ – за услуги, в кв. 26 по плана на с. Огняново, актувана с Акт за частна общинска собственост № 1038/28.08.2008 г., вписан в дв. вх. рег. № 7008/05.09.2008 г., том V, Акт № 21 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Пазарджик, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – за стоматологичен кабинет и начална месечна наемна цена 51,00 лв. /петдесет и един лева/ без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 04.12.2013 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 01.11.2013 г. до 03.12.2013 г. на място след заявка в Кметство Огняново.

Депозитната вноска в размер на 61,20 лв. /шестдесет и един лева и двадесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 03.12.2013 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 27.11.2013 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 03.12.2013 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357