projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Априлци.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Априлци.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 34/25.02.2010 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Априлци.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 12.12.2013 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, “Заседателна зала”, ет. 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 11.11.2013 г. до 11.12.2013 г. на място, след заявка в Кметство Априлци.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 11.12.2013 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 06.12.2013 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 11.12.2013 г.

                                        

За справки: стая 605, 606, тел.(034) 402-357, 402-242          

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 12.12.2013 г. от 11.30 часа

 

 

с. Априлци

         1. Поземлен имот 001005 в местността “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с. Априлци, състоящ се от 12,723 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1870/19.01.2010 год., с начална тръжна цена –       3 180 лева.

         2. Поземлен имот 002004 в местността “Сакарджа” по картата за възстановена собственост на с. Априлци, състоящ се от 52,046 дка, актуван с акт за частна общинска собственост № 1871/19.01.2010 год., с начална тръжна цена – 13 020 лева.