projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 153/21.07.2011 год., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Сбор, общ. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 12.12.2013 г. от 14.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 11.11.2013 г. до 11.12.2013 г. на място, след заявка в Кметство Сбор.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 11.12.2013 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 06.12.2013 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 11.12.2013 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел. (034) 402-286; 402-357        

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

С П И С Ъ К
 на  поземлените имоти, частна общинска собственост
 за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 12.12.2013г. от 14.30 часа

        

            с.Сбор
           1. Поземлен имот 112004 в местността “САКАРДЖА” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 38,802 дка, с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., V категория, актуван с акт за частна общинска собственост № 2484/26.05.2011 г., с  начална тръжна цена – 7 760 лева.


           2. Поземлен имот 112005 в местността “САКАРДЖА” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 24,100 дка,  с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., V категория, актуван с акт за частна общинска собственост № 2486/26.05.2011г., с  начална тръжна цена – 4 820 лева.


           3. Поземлен имот 112006 в местността “САКАРДЖА” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 25,000 дка, с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., V категория, актуван с акт за частна общинска собственост №2487/26.05.2011г.,с начална тръжна цена–5000лева.