projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата с. Тополи дол, с. Сбор, с. Паталеница, с. Звъничево и с. Овчеполци.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата с. Тополи дол, с. Сбор, с. Паталеница, с. Звъничево и с. Овчеполци.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 214/31.10.2013 год., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата с. Тополи дол, с. Сбор, с. Паталеница, с. Звъничево и с. Овчеполци.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 17.12.2013 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, Заседателна зала, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 18.11.2013 г. до 16.12.2013 г. на място, след заявка в съответното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 16.12.2013 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 11.12.2013 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 16.12.2013 г.

                                       

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на поземлените имоти, частна общинска собственост,

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване,

който ще се проведе на 17.12.2013г. от 11.30 часа


с. Тополи дол

         1. Поземлен имот 005011 в местността “Шапкарски път” по картата за възстановена собственост на с. Тополи дол, състоящ се от 7,893 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 23/14.11.2005 г., с начална тръжна цена – 2 763 лева (данъчна оценка 848,50 лв.)

 

с. Сбор

         1. Поземлен имот 132011 в местността “ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 2,417 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3243/15.10.2013 г., с начална тръжна цена – 846 лева (данъчна оценка 248,71лв.) 2. Поземлен имот 132012 в местността “ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 3,510 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1876/21.01.2010 г., с начална тръжна цена – 1 194 лева (данъчна оценка 361,20 лв.)          

         3. Поземлен имот 132014 в местността “ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 2,902 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1878/21.01.2010 г., с начална тръжна цена – 987 лева (данъчна оценка 298,60 лв.)          

         4. Поземлен имот 132015 в местността “ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 4,382 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1879/22.01.2010 г., с начална тръжна цена – 1 534 лева (данъчна оценка 450,90 лв.)          

         5 Поземлен имот 132016 в местността “ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 3,603 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1880/22.01.2010 г., с начална тръжна цена – 1 261 лева (данъчна оценка 370,70 лв)

         6. Поземлен имот 132017 в местността “ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ” по картата за възстановена собственост на с. Сбор, състоящ се от 4,204 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1881/22.01.2010 г., с начална тръжна цена – 1 472 лева (данъчна оценка 432,60 лв)

 

с. Паталеница

         1. Поземлен имот 043002 в местността “ГОВЕДАРСКИ ПЪТ” по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 2,073 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3234/03.10.2013 г., с начална тръжна цена – 1 244 лева (данъчна оценка 233,63 лв.)                

2. Поземлен имот 043003 в местността “ГОВЕДАРСКИ ПЪТ” по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,882 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3235/03.10.2013 г., с начална тръжна цена – 1 130 лева (данъчна оценка 212,10 лв.)          

         3. Поземлен имот 021004 в местността “МАХОВИЦА” по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,900 дка, с начин на трайно ползване - ливада, актуван с акт за частна общинска собственост № 3236/08.10.2013 г., с начална тръжна цена – 1 140 лева (данъчна оценка 30,59 лв.)          

         4. Поземлен имот 021006 в местността “МАХОВИЦА” по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 1,083 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3237/08.10.2013 г., с начална тръжна цена – 650 лева (данъчна оценка 28,65 лв.)

       5. Поземлен имот 212009 в местността “ЧЕРНИЧЕ” по картата за възстановена собственост на с. Паталеница, състоящ се от 0,917 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3233/03.10.2013 г., с начална тръжна цена – 550 лева (данъчна оценка 103,35 лв.)  

      

с. Звъничево

         1. Поземлен имот 042024 в местността “ЧЕРНИ МОГИЛИ” по картата за възстановена собственост на с. Звъничево, състоящ се от 4,351 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 59/08.11.2004 г., с начална тръжна цена – 2 176 лева (данъчна оценка 490,35 лв.)

 

с. Овчеполци

         1. Поземлен имот 002059 в местността “НАД СЕЛОТО” по картата за възстановена собственост на с. Овчеполци, състоящ се от 3,207 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3184/14.08.2013 г., с начална тръжна цена – 962 лева (данъчна оценка 434,39 лв.)