projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 147 / 07.11.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ ІІ-Търговия и услуги /п.и. с идентификатор 55155.502.1776/ в кв. 151а по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 148 / 13.11.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за част от кв. 71 по плана гр. Пазарджик /п.и. с идентификатор 55155.505.687/

       Заповед № 149 / 13.11.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за част от кв. 417а по плана на гр. Пазарджик /п.и. с идентификатор 55155.507.64 и 55155.507.33 /

        Решение № 208 от 31.10.2013 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 412001,412002,412003,412005,412007,412008 и 412009,местн. „Павльовица” в земл. Росен

         Решение № 209 от 31.10.2013 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 005001, местност „Беглика” в земл. Црънча

         Решение № 210 от 31.10.2013 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 035049, местност „Азмъка” в земл. Ивайло

           Решение № 211 от 31.10.2013 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 000113, местност „Пясъците” в земл. Драгор