projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно отчуждаване на поземлени имоти с идентификатори : 55155.506.1354; 55155.506.1351; 55155.506.1355 и част от ПИ 55155.506.1305 гр. Пазарджик

PostHeaderIconОбявление относно отчуждаване на поземлени имоти с идентификатори : 55155.506.1354; 55155.506.1351; 55155.506.1355 и част от ПИ 55155.506.1305 гр. Пазарджик

О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и въз основа на издадените заповеди по чл. 25 от ЗОС за отчуждаване на поземлени имоти с идентификатори : 55155.506.1354; 55155.506.1351; 55155.506.1355 и част от ПИ 55155.506.1305 за прокарване на нова задънена улица в квартал 59 по плана на гр. Пазарджик, уведомявам собствениците на отчуждените имоти, че съгласно чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на територията отчуждаванията са за тяхна сметка, поради което не се дължи обезщетение.

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК