projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30.30 кв.м., находящи са на първия етаж в масивна двуетажна сграда - здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, кв. 31 по плана на с.Черногорово

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30.30 кв.м., находящи са на първия етаж в масивна двуетажна сграда - здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, кв. 31 по плана на с.Черногорово

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 224/25.11.2013 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30.30 кв.м. /тридесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 16.30 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 24,40 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., находящи са на първия етаж в масивна двуетажна сграда - здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 31 по плана на с. Черногорово, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/30.05.2000 г., вписан в дв.вх.рег. № 1516/06.04.2009 г., том V, № 157 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 08.01.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 09.12.2013 г. до 07.01.2014 г., на място, след заявка в кметство Черногорово.

Депозитната вноска в размер на 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/ се внася до 16,30 часа на 07.01.2014 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 02.01.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 07.01.2014 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357