PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 10 декември 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

10 декември 2013 г.

 

 

  • През 2013 г. на основание Договор с предмет “Текущ ремонт на улици и пътища” Община Пазарджик възложи за изпълнение на „Еко-Хидро-90” ООД гр. Пазарджик ремонтни дейности както следва – в град Пазарджик на площ от 56 300 кв. м, в населените места – на площ от 54 200 кв. м. и общински пътища – 16 800 кв. м:

І. В гр.Пазарджик:

1. Ръчно и машинно изкърпване по улици, булеварди и кръстовища: „Св. Ив. Рилски”, „Хр. Касапвелев”, „Л. Боянов”, „Ст. Стамболов”, „Ст. Караджа”, „Хр. Ботев”, „Ал. Стамболийски”, „Ст. Ангелов”, Ивайловско шосе, „Синитевска”, „Заводска”, „Никола Петринин”, „К. Честименски”, „Свобода”, „Тинтява”, „Ив. Батаклиев”, „Ц. Йоанна”, „Ген. Гурко”, „Мария Шутич”, „Луда Яна”, „Верила”, „Витоша”, „Дунав”, „Криволак”, „Одрин”, „Ген. Шувальов”, „М. Войвода” - ІІ, „Хр. Смирненски”, „Никифор Поп Константинов”, „Н. Геров”, кръстовището на ул."Никола Вапцаров" с ул."Ген. Скобелев"; кръстовището на ул. „Тракийска” с бул. „Цар Освободител” и ул. „Ст. Захариев”; кръстовището на Мирянско шосе с пресечка за Тилова база; кръстовището на ул. „Д. Дебелянов” с бул. „Ст.Стамболов” и кръстовището на ул. „Пловдивска” със „Ст. Караджа” и др.;

2. Чакълиране, изкърпване, преасфалтиране и обособяване на подходи: ул. „Спартак” пред №№ 26-32; ул. „Ал. Стамболийски” № 18 - пред вх. А и Б; ул. „Кн. М. Луиза” № 2 и 4; ул. „Бузлуджа” №№10-12; ул. „Пловдивска” №49; участък от ул. „Марица”; ул. „ Янтра” №№ 17-23 и 24-27Б; паркинг на ул.Свобода №№7-9, паркинг пред Хирургически блок на МБАЛ “Пазарджик”, подход и задблоково пространство на ул. „Княз Ал. Батенберг" № 41-43; паркинг зад ВиК /старите хали/; тротоар на ул. „Екз. Йосиф” и кръстовището с „К. Величков”; подходи около пощенски клон на ул. „Пловдивска”/ „Стефан Караджа”; обособяване на нови алеи с бордюри и чакъл в новата част на гробищния парк на гр. Пазарджик

3. Преасфалтиране на уличната мрежа: улици "Михо Стефанов", „Мак Гахан”; „Клокотница”, „Мадара”, „Бр. Консулови”, „Искра” и участък от ул. „Синитевска”, „Киселец”, „Софроний Врачански”, „Цар Асен”, „Найчо Цанов”, „Тодор Пенев”, „Тракийска”, „Проф.Ив.Батаклиев” от „Л. Боянов” до „К. Величков”, „Мусала”, „Хаджи Димитър”, „11-ти август” от „Кн. Ал. Батенберг” до „Т. Христович”, „Дойран”, „Климент Охридски”, „Веслец” - южно платно, „Люлин” - част, „Трапезица”

ІІ. В населените места от територията на общината:

1. Изкърпване на уличната мрежа на населените места – ръчно и машинно изкърпване на главните улици;

2. Ремонт на улици, полагане на чакъл и асфалтова настилка в селата: Алеко Константиново, Братаница, Величково, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Дебръщица, Драгор, Звъничево, Ивайло, Крали Марко, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Овчеполци, Огняново, Паталеница, Пищигово, Росен, Сарая, Сбор, Синитово, Тополи дол, Хаджиево, Цар Асен, Црънча, Черногорово и Юнаците.

3. Благоустрояване на центровете на селата Ивайло, Звъничево, Мало Конаре и Овчеполци.

ІІІ. По общински пътища в участъците между селата:

  1. 1.Ивайло – Сарая;
  2. 2.Главиница – Ал.Константиново – Црънча;

 

  • Община Пазарджик сключи договор за изработване на работен проект за кандидатстване пред ПУДООС за изграждане на регионално депо с „Баугрунд Институт Книрим„ ООД, гр. София на стойност 23 988 лв. До началото на 2014 г. изпълнителят следва да изготви и предаде работен проект в обем и съдържание, съответстващо на изискванията на Наредба №6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, български и европейски технически норми.

            Ще бъдат включени следните проекти и обяснителни записки към тях:

Обща обяснителна записка; Генерален план; Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка); Технологична; Земна основа; Електро (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) – Външно електрозахранване, Площадково електрозахранване и районно осветление, Сградно електрозахранване; Хидротехническа; Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите - външни връзки, площадково ВиК, третиране на замърсени и отпадъчни води; Проект за организация и изпълнение на строителството; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве; Контрол и мониторинг; Техническа рекултивация; Биологична рекултивация и зелен пояс; Архитектурна - сгради и съоръжения в приемна зона, административно-битова; Конструктивна за предвидените сгради и съоръжения; ОВК – административно-битова сграда, вкл. Енергийна ефективност; Пътна - Вътрешноплощадкови пътища; Система за улавяне, отвеждане и обезвреждане на депониен газ; Технически спецификации; Сметна документация; Разчет за необходимите средства за изграждане, експлоатация, мониторинг и закриване на депото;

 

  • На 21.11.2013 г. Община Пазарджик внесе за одобрение от страна на Управляващия орган на ОПОС окончателен вариант на подготвени идейни проекти за Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор и Рехабилитация и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Пазарджик. Идейните решения са съгласувани с експерти на Министерството на околната среда и водите на проведени работни срещи, но съгласно клаузите на Договора за безвъзмездна финансова помощ на одобрение подлежи цялостният проект.

Обхватът и индикативните стойности на обектите по инвестиционния проект са както следва:

Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор

Стойност на инвестицията - 5 956 390,81 лв. без ДДС

Местоположение: разширението ще се извърши на площадката на съществуващата ПСОВ в землището на село Мирянци, местност „Чамур Тарла”.

Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на гр. Пазарджик

Обща дължина 20760 м.

Стойност на инвестицията 28 372 296,43лв. без ДДС

Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на гр. Пазарджик

Обща дължина 16077 м.

Стойност на инвестицията 5 532 892,92 лв. без ДДС

Местоположение: по улиците, по които се подменя или изгражда канализационна мрежа.

Обща стойност на инвестицията (смр и оборудване) в лева без ДДС – 39 861 580,016 лв.;

 

  • В периода от 23.06.2011 г. до 23.12.2013 г. Община Пазарджик работи по изпълнението на проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/036, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 403807.19 лева. Изготвеният Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г. очертава рамката за постигане на устойчиво развитие на град Пазарджик с времеви хоризонт 2014-2020 г., като включва пакет от проекти за обновяване на градската среда, чрез които да се подобри стандартът на живот, обликът на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

Проектите ще се реализират в три градски зони - зона със социален характер (обхваща население от 36 947 души и площ от 305,14 ха - ж.к. «Младост», Широк център североизток, кв. «Ябълките», «Петковски квартал», кв. «Изток» и кв. «Марица-Болницата»), зонa с потенциал за икономическо развитие (основната производствена зона - обхваща площ от 326,22 ха) и зонa на публични функции с висока обществена значимост (обхваща население от 6 457 души и площ от 122,83 ха - кв. Център (Централна градска част), кв. “Вароша”, кв. “Казармата” и кв. “Моста на Марица”).

Общата стойност на проектите, включени в плана, възлиза на 186 124 000 лева с вкл. ДДС.

Изпълнението на проектите ще се финансира с подкрепа от Структурните фондове на Европейския съюз в периода 2014-2020 г., от собствени финансови източници, държавния бюджет и частни инвестиции.

  • Окончателно приключиха дейностите по Проект “Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на община Пазарджик”. Проектът се реализира от Община Пазарджик, бенефициент по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“ и е на обща стойност - 2 330 140,19 лв.

ОБЩА ЦЕЛ, ПОСТИГНАТА С ПРОЕКТА:

Осигури се подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа в община Пазарджик

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, ПОСТИГНАТИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Чрез изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на община Пазарджик:

- се подобри социалната инфраструктура в община Пазарджик, предоставяща услуги в общността на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД,

- се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания,

- се осигури инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните резидентни услуги

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТТИ В ПРОЕКТА

- Строителство на обектите

- Строителен надзор на обектите

- Обзавеждане на обектите

- Авторски надзор на проекта

- Одит на проекта

- Публичност на проекта

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

- Изградени три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на община Пазарджик.

- Общо 42 деца на възраст между 3 и 18 години ще бъдат изведени от Домовете за деца с увреждания и ще бъдат настанени в изградените три Центъра за настаняване от семеен тип близки до семейната среда.

- Общо 8 младежи с увреждания на възраст над 18 години ще може да бъдат настанени в защитеното жилище.

- Общо 43 постоянни нови работни места ще бъдат разкрити на територията на община Пазарджик.

 

  • Във връзка с Коледните и Новогодишните празници е изготвен график за работа на детските заведения на територията на гр. Пазарджик и населените места от общината. Повечето детски градини няма да работят в периода от 23.12.2013 г. до 03.01.2014 г. Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите, а директорите на детските градини имат ангажимент да оказват пълно съдействие за насочване и приемането на нуждаещите се в дежурната детска градина, която за гр. Пазарджик е ЦДГ “Радост”;

 

  • Със своя заповед кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов награждава с парична премия от 300 лв. за високи спортни постижения Магдалена Върбанова и Стефан Гърев.

Магдалена Върбанова е състезателка на СК “Кодокан” – самбо и джудо.

През месец октомври т.г. в Гърция тя стана световна шампионка по самбо до 20 години.

През ноември в Санкт Петербург (Русия) - вицесветовна шампионка по самбо за жени.

Стефан Гърев е състезател СК “Бадминтон – скуош клуб”

Балкански игри в Турция, гр. Маниса 15 - 17 ноември:

-         първо място /смесени двойки до 19г./;

-         второ място /отборно до 19г./.

Световно п-во Тайланд, гр. Бангкок 23 – 30 октомври:

     - 17 място /смесени двойки/;

     - 17 място / отборно/.