projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” В ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Старши инспектор” в сектор „Обслужване”, отдел “МДТ” в дирекция “ФСДУС” към Община Пазарджик,

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

  1. Станислав Вълчев Вълчев;
  2. Стефан Иванов Попов;
  3. Ваня Йорданова Каменска;
  4. Елена Ангелова Искрева;
  5. Стефан Боянов Мавров.

 

Тестът ще се проведе на 17.12.2013 г. от 09:30 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 09:15 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидати ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 17.12.2013 г. от 14:30 часа в сградата на Община Пазарджик.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

  1. Десислава Дончева Попова - основание за недопускане: кандидатът не притежава изискуемата степен на висшето образование и не притежава необходимият професионален опит в областта на данъчното законодателство.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Георги Гайдаров – Директор на дирекция “ФСДУС”