projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги
There are no translations available.

Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ


І. Правно основание за предоставяне на административната услуга

Чл. 1 от Закона за наследството, чл. 24 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

ІІ. Характеристика

Услугата се изпълнява с цел наследниците на починало лице да докажат пред дадена институция в Република България своите права и задължения, възникнали след смъртта на наследодателя.

ІІІ. Компетентен орган

Компетентността е предоставена на общините, районите и кметствата по последния постоянен адрес на починалото лице.

1. Място на подаване на искането за извършване на административна услуга:

· Официалната интернет страница на Община Пазарджик - www.pazardjik.bg

2. Място за предоставяне на административната услуга:

· Система за електронни административни услуги към интернет страницата на Община Пазарджик

· Център за гражданска регистрация

3. Лице, извършващо административната услуга:

  • Длъжностно лице по гражданското състояние

4. Лице, подписващо електронния документ:

· Длъжностно лице по гражданското състояние, определено от кмета на общината

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Правоимащи лица:

Всяко лице, имащо правата да наследява наследодателя.

2. Необходими документи:

· Искане (декларация) по образец, заложено в системата за електронни услуги

· Препис-извлечение от акт за смърт, ако в общината по постоянен адрес на починалото лице не е получена служебно информация за смъртта

· Универсален електронен подпис

3. Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Срокът е определен в чл. 49б, ал. 1, раздел VІ от НОАМТЦУ на Община Пазарджик

· Обикновена услуга - 5 работни дни

· Бърза услуга - 16 работни часа

· Експресна услуга - 8 работни часа

4. Такса на административната услуга:

Таксата е предвидена в чл. 110, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 8 от ЗМДТ.

Размерът е определен в чл. 49, т. 1, чл. 49б, ал. 2, раздел VІ от НОАМТЦУ на Община Пазарджик.

Вид услуга

При заявяване на едно удостоверение

За всяко следващо удостоверение, издадено заедно с първото

За наследствена пенсия

обикновена

5.00 лв.

2.00 лв.

Не се таксува

бърза

15.00 лв.

12.00 лв.

10.00 лв.

експресна

25.00 лв.

22.00 лв.

20.00 лв.

Заплащането се извършва по електронен път при заявяване на услугата.

Данни за сметката за превод на такси за административни услуги:

Име на банката: ОББ АД Пазарджик

Адрес на банката: град Пазарджик, ул. "11-ти август" №2

IBAN BG86UBBS80028432441510

BIC UBBSBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

5. Вътрешен ход на административната услуга:

Заявяването на услугата се извършва с искане (декларация) - електронен документ (по образец).

Длъжностното лице сравнява данните от регистрите на актовете за гражданско състояние, електронния еквивалент на семейните регистри и регистъра на населението с данните, декларирани от заявителя, с цел да се обхване пълния кръг от наследници.

При установяване на несъответствие извършва актуализация в регистрите и в информационните масиви въз основа на официални удостоверителни документи.

Изисква по служебен път удостоверения за починали наследници на наследодателя, ако постоянният им адрес е в друга община.

Готовият, електронно подписан документ, се изпраща на Заявителя посредством системата за електронни услуги.

Документът се връчва лично или на упълномощено лице, когато гражданинът е заявил получаването му в администрацията.

Услугата не се изпълнява и заявителят получава отказ, когато починалото лице:

· няма съставен акт за смърт в Република България

· не е вписано в семейните регистри по последното му местожителство - за починалите преди 01.01.1978 год.

· не е вписано в регистъра на населението по последния му постоянен адрес - за починалите след 01.01.1978 год.

6. Резултат от услугата:

Резултатът от услугата е удостоверение, генерирано от ЛБД "Население".

button1