projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги
There are no translations available.

Издаване на удостоверение за РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ


І. Правно основание за предоставяне на административната услуга

Чл. 24 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

ІІ. Характеристика

Услугата се изпълнява, когато на едно лице се налага да докаже родствените си връзки с друго лице или група от лица пред дадена институция в Република България.

ІІІ. Компетентен орган

Компетентността е предоставена на общините, районите и кметствата по постоянен адрес на лицето.

1. Място на подаване на искането за извършване на административна услуга:

· Официалната интернет страница на Община Пазарджик - www.pazardjik.bg

2. Място за предоставяне на административната услуга:

· Система за електронни административни услуги към интернет страницата на Община Пазарджик

· Център за гражданска регистрация

3. Лице, извършващо административната услуга:

  • Длъжностно лице по гражданското състояние

4. Лице, подписващо електронния документ:

· Длъжностно лице по гражданското състояние, определено от кмета на общината

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Правоимащи лица:

Всяко лице, за което се отнася исканата услуга.

2. Необходими документи:

· Искане по образец, заложено в системата за електронни услуги

· Универсален електронен подпис

3. Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Срокът е определен в чл. 49б, ал. 2, раздел VІ от НОАМТЦУ на Община Пазарджик

· Обикновена услуга - 5 работни дни

· Бърза услуга - 16 работни часа

· Експресна услуга - 8 работни часа

4. Такса на административната услуга:

Таксата е предвидена в чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗМДТ.

Размерът е определен в чл. 49, т. 7, чл. 49б, ал. 2, раздел VІ от НОАМТЦУ на Община Пазарджик

Вид услуга

Такса

обикновена

3.00 лв.

бърза

13.00 лв.

експресна

23.00 лв.

Заплащането се извършва по електронен път при заявяване на услугата.

Данни за сметката за превод на такси за административни услуги:

Име на банката: ОББ АД Пазарджик

Адрес на банката: град Пазарджик, ул. "11-ти август" №2

IBAN BG86UBBS80028432441510

BIC UBBSBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

5. Вътрешен ход на административната услуга:

Заявяването на услугата се извършва с искане - електронен документ (по образец).

Длъжностното лице извършва справка в регистрите на актовете за гражданско състояние и регистъра на населението.

При установяване на несъответствие актуализира регистрите и информационните масиви на база данни "Население" въз основа на официални удостоверителни документи.

Готовият, електронно подписан документ, се изпраща на Заявителя посредством системата за електронни услуги.

Документът се връчва лично или на упълномощено лице, когато гражданинът е заявил получаването му в администрацията.

Заявителят на услугата може да получи отказ, ако не са изпълнени всички необходими условия за това.

6. Резултат от услугата:

Резултатът от услугата е удостоверение, генерирано от ЛБД "Население".

button1