projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ


         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 152 / 28.11.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХVІІІ / п.и. 000557 / от Парцеларен план на Стопански двор, местн. „Коруджа” в землището на с. Пищигово

       Заповед № 158 / 02.12.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-33090, тържище за непреработена селскостопанска продукция, местн. „Бръждовица” в землището на с. Ивайло  

       Заповед № 159 / 03.12.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-122, Жилищно строителство, търговия и услуги / п.и. с идентификатор 55155.505.122 / кв. 67 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 162 / 03.12.2013 г. за изработване на изменение на ПР на ул. „Хр.Ботев” в участъка й от о.т. 5006 до о.т. 5007, заключен пред кв. 65 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 163 / 05.12.2013 г. за изработване на проект за изменение на УПИ ХІІІ- за ТП в кв. 17 по плана на с. Синитево

       Заповед № 164 / 05.12.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-621, жилищно строителство в кв. 77 по плана на гр. Пазарджик