projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница

ЗАПОВЕД

 

               № 3106 /19.12.2013 г., гр. Пазарджик

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, с цел осигуряването на нормален обществен ред и спокойствие за гражданите на Община Пазарджик и на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4 във връзка с чл.2 от ЗМСМА, чл.2,т.23,т.26,т.27,т.28 от НОР в Община Пазарджик,

З А П О В Я Д В А М:

На началника на РУП-Пазарджик, Началника на РС ПБЗН, кметовете на кметства и ръководителите на административни структури на територията на Община Пазарджик да вземат мерки за опазването и поддържането на обществения ред и пожарната безопасност в периода от 22.12.2013 г. до 02.01.2014 г., като:

1. Служителите на РУП - Пазарджик да засилят контрола върху търговията и използването на пиротехнически средства, в съответствие с изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагането му.

2. Забранявам използването на пиротехнически средства в закрити помещения, в близост до здравни заведения, детски градини, училища, църкви и други обществени места с масово струпване на граждани, на които би могло да се създаде опасност за живота и здравето на гражданите, увреждане на имуществото им или нарушаването на спокойствието им.

3. Нарушителите да се санкционират съобразно Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик / НОР/ и действащите нормативни разпоредби.

4. Длъжностните лица, в съответствие с определената им компетентност, да вземат мерки за недопускане и предотвратяване на престъпления, пожари и други произшествия на територията на Община Пазарджик.

5. Да се осигури безопасност на движението по улиците и пътищата на Община Пазарджик, като се засили контролът от страна на специализираните органи.

6. До 12.00ч. на 21.12.2013г., да се провери готовността на противопожарните ядра и техническата изправност на противопожарното оборудване и съоръжения.

7. До 12.00ч. на 21.12.2013г., ръководителите на здравни заведения да приведат в готовност електрическите генератори и спомагателното им оборудване.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на началника на РУП - Пазарджик, Началника на РС ПБЗН, кметовете на кметства, директорите на училища, детски, здравни и социални заведения, и ръководителите на административни звена на територията на Община Пазарджик.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Петър Петров, Зам.кмет на Община Пазарджик.

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

Изготвил:

Тихомир Шейретов

Зам.управител на БМ „Паркинги и охрана”

 

 

Съгласувано:

Дирекция АПИО