projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги
There are no translations available.

Издаване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ НА ОТКРИТО (МАСИ ПРЕД ЗАВЕДЕНИЯ, НАВЕСИ И СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА, МОНТАЖНИ СТЪЛБИ) ВЪРХУ ТЕРЕНИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ


І. Правно основание за предоставяне на административната услуга

ІІ. Характеристика

Искането се подава лично или чрез упълномощено лице, на място, като образецът образец на искането може да бъде изтеглен от интернет страницата на Община Пазарджик (http://www.pazardjik.bg)

ІІІ. Компетентен орган

Компетентния орган по издаването на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на открито / маси пред заведения, навеси и слънцезащитни устройства, монтажни стълби /върху терени държавна собственост е главния архитект на Община Пазарджик.

1. Място на подаване на искането за извършване на административна услуга:

· Официалната интернет страница на Община Пазарджик - www.pazardjik.bg

2. Място за предоставяне на административната услуга:

· Система за електронни административни услуги към интернет страницата на Община Пазарджик

  • В отдел Архитектура

3. Лице, извършващо административната услуга:

· Длъжностно лице по трудови правоотношения - главен архитект на Община Пазарджик

5. Лице, подписващо електрония документ:

  • Длъжносто лице по служебни правоотношения - главен архитект на Община Пазарджик.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Правоимащи лица:

Всяко лице, за което се отнася исканата услуга, или на упълномощеното от него друго лице, физическо, или юридическо.

2. Необходими документи:

· Искане по образец, заложено в системата за електронни услуги

· Универсален електронен подпис

3. Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Услугата се извършва в срок от в 14 дни.

4. Такса на административната услуга:

Таксата е предвидена в НОАМТЦУ на Община Пазарджик.

Размера на таксата за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на закрито - 50.00лв.

Размера на таксата за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на открито - 20.00лв.

Заплащането се извършва по електронен път при заявяване на услугата.

Данни за сметката за превод на такси за административни услуги:

Име на банката: ОББ АД Пазарджик

Адрес на банката: град Пазарджик, ул. "11-ти август" №2

IBAN BG86UBBS80028432441510

BIC UBBSBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

5. Вътрешен ход на административната услуга:

Заявяването на услугата се извършва с искане - електронен документ (по образец).

Разпечатка от информационната система и регистрите в отдел „Урбанизация" към д-я „Архитектура" в три екземпляра на формуляра. Подписване с име, длъжност и печат на лицето издало разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56. от ЗУТ и Наредба на общинския съвет гр.Пазарджик.

Документът се връчва лично или на упълномощено лице, когато гражданинът е заявил получаването му в администрацията.

Заявителят на услугата може да получи отказ, ако не са изпълнени всички необходими условия за това.

6. Резултат от услугата:

Резултатът от услугата е разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на открито / маси пред заведения, навеси и слънцезащитни устройства, монтажни стълби /върху терени държавна собственост.

button1