projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Протокол от проведен конкурс за 1 /една/ щатна бройка на длъжност “Юрисконсулт” в сектор “Ревизии”, отдел “МДТ”, дирекция “ФСДУС” към Община Пазарджик.

PostHeaderIconПротокол от проведен конкурс за 1 /една/ щатна бройка на длъжност “Юрисконсулт” в сектор “Ревизии”, отдел “МДТ”, дирекция “ФСДУС” към Община Пазарджик.

Протокол от проведен конкурс

        

           Днес, 19.12.2013 г. в гр.Пазарджик, в административната сграда на Община Пазарджик от 16.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 2815/20.11.2013 г. за провеждане на конкурсната процедура за 1 /една/ щатна бройка на длъжност “Юрисконсулт” в сектор “Ревизии”, отдел “МДТ”, дирекция “ФСДУС” към Община Пазарджик.

       

На заседанието присъстваха:

 

        Председател - Румен Кожухаров

   и членове : 1. Минко Минков

                     2. Петя Кръстева

                               3. Пламенка Виячева

                               4. Надя Копанова

 

         Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Попълване на Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Окончателно класиране на кандидатите.

    

     *По т. 1 : Попълване на формуляр - Приложение № 6 от НПКДС

    

     *По т.2 : След оценката на теста, лично представяне на проведеното интервю, Комисията класира кандидатите в следния ред:

 

1.Надежда Стоянова Павлова

2.Зорница Крумова Баракова

 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Приложения: 1. Формуляр по приложение № 6 от НПКДСл.

                   2. Всички документи на класираните кандидати.

    

 

     КОМИСИЯ :       Председател - Румен Кожухаров - ...................

                        и членове : 1. Минко Минков - ......................

                          2. Петя Кръстева - ......................

                                                    3. Пламенка Виячева - ................

                                                    4. Надя Копанова - .....................