projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Директор” на Художествена галерия “Станислав Доспевски” гр. Пазарджик

PostHeaderIconПротокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Директор” на Художествена галерия “Станислав Доспевски” гр. Пазарджик

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Директор” на Художествена галерия “Станислав Доспевски” гр. Пазарджик

  

                              

        І.Таблица за преценка на представените документи от кандидатите: 

1.Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Документ за самоличност (копие);
 • Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионалния опит на кандидата – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка (копие);
 • Професионална автобиография;
 • Документ за завършено образование (копие);
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 месеца;
 • Концепция за дейността и развитието на Художествена галерия “Станислав Доспевски” за 5 – годишен период, като подробно е разработена първата година, в 7 екземпляра, подписани от кандидата, поставени в запечатани и ненадписани пликове.

 

     2.Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Образование- висше;
 • Образователно-квалификационна степен- магистър;
 • Професионално направление – теория на изкуствата, изобразително изкуство;
 • Професионален опит - 3 години в съответното професионално направление;
 • Други изисквания – да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност;
 • Като предимство се счита:

-         присъдени научни степени;

-         специализация по скулптура;

-         опит в областта на художественото дело и опазването му;

-         чуждоезикова подготовка;

-         компютърна грамотност;

 

 

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според

обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични               изисквания за длъжността

 

 

 

 

 

Основание за

недопускане

 

1

2

3

4

1. Леон Петьов Бабачев

да

да

няма

 

II. Въз основа на преценката, конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Леон Петьов Бабачев

 

Посочените кандидати следва да се явят на 20.01.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2, в Стъклена зала за защита на концепциите и събеседване. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма такива;    

             

Подписи на членовете на конкурсната комисия за допускане на кандидатите до конкурс, съгласно чл. 93 от КТ, назначена със Заповед 2820/21.11.2013 г.:


          1. Диляна Симеонова Матакиева – главен експерт култура, дирекция “Образование и култура”;                                                  

..............................

                                                                                                                         / подпис /

                                                                                              

           2. Северина Илиянова Грозданова – юрисконсулт, отдел “ПАО” , дирекция “АПИО”;                                                                     

............................

                                                                                                                         / подпис /

                                                      

           3. Надя Йорданова Копанова – главен експерт “Човешки ресурси”, отдел “ПАО”, дирекция “АПИО” 

............................

                                                                                                                        / подпис /        

 

 4. Теодора Ангелова Коева – технически сътрудник         ............................

                                                                                                                          / подпис /

 

Дата: 06.01.2014 г.