projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги
There are no translations available.

Издаване на удостоверение за ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ


І. Правно основание за предоставяне на административната услуга

Данъчно осигурителен процесуален кодекс - чл.17, ал.1, т.7

ІІ. Характеристика

Цел: удостоверяване за декларирани данни
Предмет: за представяне пред финансови, банкови, държавни и други институции, с цел информация за декларина собственост на недвижимо имущество на територията на Община Пазарджик.

Искането се подава лично или чрез упълномощено лице, на място, като образецът образец на искането може да бъде изтеглен от интернет страницата на Община Пазарджик (http://www.pazardjik.bg)

ІІІ. Компетентен орган

Компетентния орган по издаването на удостоверяване за наличието или липсата на задължение са органите по приходите, оправомощени със заповед от Кмета но Общината, съгласно ЗМДТ, и ДОПК.

1. Място на подаване на искането за извършване на административна услуга:

· Официалната интернет страница на Община Пазарджик - www.pazardjik.bg

2. Място за предоставяне на административната услуга:

· Система за електронни административни услуги към интернет страницата на Община Пазарджик

· В отдел Местни данъци и такси, с адрес: Бул."България" №41

3. Лице, извършващо административната услуга:

· Длъжностно лице по трудови правоотношения -младши експерт или главен експерт

5. Лице, подписващо документа:

· Длъжносто лице по служебни правоотношения, управомощено със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Правоимащи лица:

Всяко лице, за което се отнася исканата услуга, или на упълномощеното от него друго лице, физическо, или юридическо.

2. Необходими документи:

· Искане по образец, заложено в системата за електронни услуги

· Универсален електронен подпис

3. Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Услугата се извършва веднага, в рамките на работното време;

4. Такса на административната услуга:

Таксата е предвидена в чл.53, т.28, „г", раздел VІ от НОАМТЦУ на Община Пазарджик.

Размера на таксата - 10,00лв.

Заплащането се извършва по електронен път при заявяване на услугата.

Данни за сметката за превод на такси за административни услуги:

Име на банката: ОББ АД Пазарджик

Адрес на банката: град Пазарджик, ул. "11-ти август" №2

IBAN BG86UBBS80028432441510

BIC UBBSBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

5. Вътрешен ход на административната услуга:

Заявяването на услугата се извършва с искане - електронен документ (по образец).

Справка от длъжностното лице длъжностно лице от информационната система в отдел"МДТ", на финасова справка, относно наличието или липсата на задължения. Регистрирането му в електронния регистър за административни услуги.

Готовият, електронно подписан документ, се изпраща на Заявителя посредством системата за електронни услуги.

Документът се връчва лично или на упълномощено лице, когато гражданинът е заявил получаването му в администрацията.

Заявителят на услугата може да получи отказ, ако не са изпълнени всички необходими условия за това.

6. Резултат от услугата:

Резултатът от услугата е удостоверение, за декларирани данни.

button1