projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 245/19.12.2013 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 14

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, а именно:

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 27.90 кв.м. /двадесет и седем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, представляващи едно помещение /стоматологичен кабинет/, ½ ид.ч. от манипулационна, 1/3 ид.ч. от чакалня и 1/3 ид. ч. от санитарен възел, находящи се на първия етаж в триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І – общински дом, здравна служба и поща, кв. 53 по плана на с. Величково, актувана с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., при съседи на помещението: север – чакалня, изток – поща, юг – двор на кметството, запад – лекарски кабинет, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 42.45 кв.м. /четиридесет и две цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, представляващи едно помещение с площ 36.45 кв.м. и тоалетна с мивка с площ 6.00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІХ – кметство, в кв. 26 по плана на с. Говедаре, актувана с Акт за публична общинска собственост № 23/10.04.2003 г., вписан в дв. вх. рег. № 1626/22.04.2003 г., том ІІІ, Акт № 110 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: изток – общински двор, север – общински двор, запад – сграда на пощата, юг – зала за събрания и ритуали, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 77,00 лв. /седемдесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 12.02.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- за позиция № 1 - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

- за позиция № 2 – търговци по смисъла на Търговския закон.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 13.01.2014 г. до 11.02.2014 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за позиция № 1 - в размер на 42.00 лв. /четиридесет и два лева/.

- за позиция № 2 - в размер на 92.40 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/.

Депозитът се внася до 16,30 часа на 11.02.2014 г. както следва:

- за позиция № 1 - по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

- за позиция № 2 – в касата на Кметство Говедаре.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 06.02.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 11.02.2014 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357