projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик

PostHeaderIconПроект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик


Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАЗАРДЖИК
 
НАРЕДБА
за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ І
Общи положения
 
Чл. 1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:
1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;
2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
3. за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;
4. управлението на общинския дълг.
(2) Наредбата регламентира управлението на общинския бюджет, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг при спазване принципите за всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност и в интерес на местната общност.
Чл. 2 (1) Бюджетния процес включва всички етапи по подготовка, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие с бюджетната процедура, настоящата наредба и правилата на СФУК на община Пазарджик, за които се прилагат специфични механизми за наблюдение и анализ и се осигурява прозрачност.
(2) Общинският бюджет е:
1. самостоятелен бюджет, извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата;
2. годишен финансов план за приходите и разходите на общината за една бюджетна година, който се съставя, обсъжда, приема, изменя, изпълнява и отчита съгласно закона и тази наредба;
3. финансова сметка, която включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на закона;
4. основен документ на политиката на общината, съставен и обсъден с участието на местната общност;
5. ръководство за оперативна дейност.
Чл. 3 (1) Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със закона, настоящата наредба и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация и са:
1. Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, при условията на настоящата наредба;
2. Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет и съставянето на бюджетната прогноза, в съответствие със закона и при условията на настоящата наредба;
3. Общинската администрация осъществява оперативното изпълнение на възложените задачи в бюджетния процес;
4. Второстепенните и от по-ниска степен разпоредители осъществяват оперативното изпълнение на утвърдените им бюджети или разчети;
5. Местната общност осъществява публичен контрол върху разходването на бюджетни средства и дава предложения.
(2) Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджет:
1. разработва и утвърждава правила за организация на бюджетния процес, включително и определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
2. предлага за определяне от общинския съвет на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
3. определя разпоредителите от по-ниска степен, които прилагат делегиран бюджет, в случаите определени по закон;
4. упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
(3) Кметът на общината като разпоредител със сметки за средства от Европейския съюз:
1. организира разработването на разчетите за сметки от средства от Европeйския съюз;
2. внася проекта на индикативен годишен разчет за сметки от средства от Европeйския съюз, заедно с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година;
3. изпълнява и други функции, произтичащи от конкретните правила за управление, разпореждане и отчитане на сметките за средства от Европейския съюз.
Чл.4 (1) Бюджетът на общината се съставя и изпълнява за една бюджетна година.
(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.
(3) Бюджетът се съставя в български левове.
Чл. 5 (1) В общината:
1. първостепенен разпоредител с бюджет е кмета на общината;
2. второстепенни разпоредители с бюджет са определените с решение на Общински съвет – Пазарджик, по предложение на кмета на общината, ръководители на бюджетни организации, а при колективни органи – техните председатели, освен ако с нормативен акт е определено друго.
3. второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи делегиран бюджет са определените по закон или въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител да прилагат делегиран бюджет.
4. разпоредителите от по-ниска степен са определените с решение на Общински съвет – Пазарджик, по предложение на кмета на общината, ръководители на структурни звена на бюджетни организации, които може и да не са юридически лица, чиито бюджет се включва в бюджета на съответен разпоредител с бюджет от по-висока степен.
(2) Разпоредителите с бюджет по ал.1, т.2 и т.4 се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(3) Кметът на общината може да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител с бюджет по реда и условията на ЗПФ.
(4) Кметът на общината, а в случаите на ал. 3 и съответното упълномощено лице, упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
 
 
РАЗДЕЛ IІ
Финансова политика и управление
 
Чл. 6 (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление, приоритети и правила относно местните финанси, която осигурява:
1. бюджетна рамка, гарантираща предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност;
2. достатъчно гаранции за способността на общината да отговаря на промените в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
3. кредитна способност;
4. стабилно финансово състояние;
5. балансирано бюджетно салдо.
Чл. 7 (1) Целите на общината се определят в общинския план за развитие, общинските стратегии, прогнозите за развитие на общината и програмата за управление за срока на мандата.
(2) Принципите на управление са съвкупност от правила, процедури, норми за поведение на участниците в бюджетния процес.
Чл. 8 (1) Политиката за управление на текущия бюджет представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:
1. приходите от местни данъци, такси, неданъчни приходи, глоби и санкции и дарения;
2. изравнителната субсидия от централния бюджет;
3. други трансфери от централния бюджет;
4. преходния остатък от предходната година.
(2) Текущи разходи за местни дейности не могат да се финансират с дългосрочен общински дълг, по смисъла на Закона за общинския дълг (ЗОД).
(3) Ангажименти за самостоятелно финансиране от община Пазарджик на услуги с регионален обхват могат да бъдат поемани само след конкретно решение на общинския съвет и при условие, че са планирани в общинския бюджет.
Чл. 9 (1) Политиката за управление на инвестициите и активите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:
1. приоритетно осигуряване на инвестиции, минимизиращи бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;
2. защита на инвестициите;
3. поддържане на общинските активи на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;
4. средно и дългосрочно планиране и управление на инвестиционните разходи;
5. точно определяне на текущите разходи за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.;
6. подробна информация за източниците за финансиране на капиталовите разходи;
7. разходване на постъпления от продажба на общински нефинансови активи само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура;
8. разходване на постъпленията от приватизация само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
(2) Инвестициите включват разходите за основен ремонт на материалната база и инфраструктурата, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, за придобиване на земя и други.
(3) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:
1. конкретните неотложни потребности на бюджетните звена;
2. предложенията на местната общност;
3. прехвърлените задължения, включително и по поет общински дълг в частта за капиталови разходи;
4. задължения за съфинансиране по национални и международни програми и проекти.
(4) Източници за финансиране на капиталовите разходи са:
1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталови разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
2. приходи от продажба на нефинансови активи;
3. средства от програми и проекти;
4. средства от дарения;
5. собствени приходи;
6. заемни средства;
7. други.
Чл. 10 (1) Политиката по управление на приходите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:
1. поддържане и актуализиране на тригодишни прогнози за приходите;
2. прилагане на консервативен подход на планиране, с оценка на потенциалните външни неблагоприятни икономически въздействия;
3. интегрирано използване на методите „анализ на тенденциите” и „анализ на облозите, недоборите и събираемостта” при прогнозиране на данъчните приходи;
4. определяне на такси и цени на услуги в случаите, когато потребителите на конкретна услуга са ясно определени и разходите за нейното предоставяне могат да бъдат изчислени точно;
5. най-малко веднъж годишно извършване на анализ на разходите и размера на таксите и цените на услуги, като при необходимост се предлагат за утвърждаване от общинския съвет съответните актуализации и изменения;
6. планиране на приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки на база изпълнение от предходната година и въз основа на издадени и влезли в сила изпълнителни листове.
Чл. 11 (1) Правилата и процедурите по настоящия раздел се синхронизират и интегрират в Системата за финансово управление и контрол на община Пазарджик.
(2) В изпълнение на своите правомощия, кметът на общината може да утвърждава и други специфични правила, процедури, механизми и заповеди, с които се осигурява изпълнението на настоящия раздел.
 
 
РАЗДЕЛ IІІ
Фискални правила
 
Чл. 12 (1) При съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет се спазват съответните приложими за общините фискални правила, определени по Закона за публичните финанси.
(2) Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.
(3) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по общинския бюджет за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.
(4) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 2 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи.
(5) Допълнителните мерки по ал. 4 следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.
(6) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по общинския бюджет, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.
(7) Правилата по горните алинеи се прилагат и от второстепенните разпоредители с бюджет.
Чл. 13 (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.
(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.
(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.
(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общината по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор "Държавно управление".
(6) Максималният размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз се определя със закона за държавния бюджет за съответната година.
Чл. 14 (1) Кметът на общината:
1. организира изпълнението на определените от Министъра на финансите ред, начин и срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга, включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции;
2. утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел.
(2) Общинският съвет определя с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година:
1. максималния размер на новия общински дълг;
2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.
 
 
РАЗДЕЛ IV
Бюджетна процедура.
Съставяне на средносрочна бюджетна прогноза и на общинския бюджет.
 
Чл. 15 (1) Бюджетната процедура на общината включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките от Европейския съюз.
(2) Ежегодно кметът на общината, в съответствие с нормативната уредба и указанията на министъра на финансите издава заповед за откриване на бюджетна процедура за съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината.
(3) Съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности се организира от кмета на общината, като се включват и прогнози за:
1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;
2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и т. 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
(4) Бюджетната прогноза на общината се разработва в съответствие с утвърдените политики по Раздел ІІ, със съдействието на кметовете на кметства на базата на:
1. указанията на министъра на финансите;
2. допусканията за развитието на региона и общината;
3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси и в настоящата наредба;
5. предложенията на местната общност;
6. предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации.
(5) Кметът на общината внася в общинския съвет, разработената бюджетната прогноза.
(6) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.
(7) Кметът на общината представя в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.
(8) В случаите, в които условието по ал. 6 не е спазено, кметът на общината представя в Министерство на финансите служебно само проекта на бюджетната прогноза, внесен в общинския съвет.
Чл. 16 (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45 от Закона за публичните финанси със съдействието на кметовете на кметства на базата на:
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 15, ал. 6;
2. указанията по министъра на финансите;
3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;
4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;
9. други оценки и прогнози.
(2) Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност по реда на Раздел V в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината.
(3) Информяцията за проекта на бюджет за публично обсъждане се подготвя по окрупнени показатели.
(4) Публичното обсъждане се провежда по следният ред:
1. Проектът на общински бюджет се публикува на интернет страницата на общината.
2. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.
3. Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност, чрез интернет страницата на общината.
4. Кметът на общината определя водещ и представящи по време на публичното обсъждане, като се определя достатъчно време за изказвания и предложения на гражданите.
5. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
6. Публичното обсъждане, може да бъде съпътствано от срещи по квартали и населени места, по бюджетни звена, за които не се прилагат правилата по точки от 2 до 5.
(5) За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
(6) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията на Министъра на финансите, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 15, ал.3, т.3
(7) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 8, ал.3 от Закона за публичните финанси в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.
 
РАЗДЕЛ V
Приемане на бюджета на общината
 
Чл. 17 (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда и приема по реда, определен в настоящата наредба и в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация.
(2) Решението на Пазарджишкия общински съвет за приемане на бюджета включва:
1. основания;
2. обем на приходната и разходната част за делегирани от държавата дейности;
3. обем на приходната и разходната част за местни и дофинансирани дейности;
4. обем на разходната част, в т.ч. разпределен по единната бюджетна класификация;
5. приоритети на разходите за делегирани от държавата дейности и местни дейности
6. инвестиционна програма на общината;
7. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи;
8. допълнителни условия;
9. правомощия на кмета.
(3) Дофинансирането на делегираните от държавата дейности по ал.2, т. 3 се определя по предложение на кмета на общината.
(4) Резервът по ал.2, т.7 може да бъде в размер до 10 на сто от общият размер на разходите по бюджета на Общината.
(5) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:
1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;
7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;
8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
9. актуализирана бюджетна прогноза.
10. допълнителните правомощия на кмета и условията за разпределение на резерва.
11. конкретни правила за съответната година, които се прилагат и от разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи друг размер на ограниченията по ал. 5, т. 1 и 2, като в този случай се прилагат специфичните за съответната година.
(7) Общинският съвет приема бюджета на общината по показателите по чл. 45 от Закона за публичните финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.
(8) Приетият от общинския съвет бюджет на общината по ал. 7 се разпределя по тримесечия, като разпределението се утвърждава от кмета на общината.
(9) В срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет, бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината.
(10) Бюджетът на общината и информацията към него се предоставят на органите по чл. 97 от Закона за публичните финанси в срок до един месец след приемането му.
Чл. 18 (1) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси и по реда и условията на настоящата наредба.
(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.
(3) Разпоредбите на ал. 2 не може да се прилагат повече от три месеца.
 
 
РАЗДЕЛ VІ
Изпълнение и текущо наблюдение на общинския бюджет
 
Чл. 19 (1) Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет не може да извършва разходи и да поема задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по общинския бюджет.
(2) Второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на определените от първостепенния разпоредител разчети.
(3) Наложените санкции и неустойки, както и неправомерно усвоеното безвъзмездно финансиране са за сметка на утвърдения бюджет, доколкото със закон не е определено друго.
Чл. 20 (1) При временни касови разриви по бюджета на общината, по решение на общинския съвет може се отпуска безлихвен заем за сметка на извънбюджетни сметки и фондове и чужди средства със срок за възстановяване не по-дълъг от края на бюджетната година.
(2) С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се отпускат безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от общинския бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на общината, от който е предоставен заемът.
Чл. 21 (1) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, освен по реда на авансово финансиране по чл. 142, ал.1 от Закона за публичните финанси, може да се отпускат временни безлихвени заеми:
1. от сметките за средства от Европейския съюз на общината - с решение на общински съвет, като в случай че не може да се извършат плащания от сметки за средства от Европейския съюз, от които са предоставени безлихвени заеми, дължимите суми се изплащат от съответния общински бюджет;
2. от общинския бюджет - с решение на общински съвет.
(2) Сумите от заемите по ал. 1 се отнасят по бюджета или сметката за средства от Европейския съюз, ако е обособена такава.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат, при условие че не противоречат на правото на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.
(4) Срокът за погасяване на заемите по ал. 1 се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
(5) Отпускането на заемите по реда на ал. 1 - 4 не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по сметките за средства от Европейския съюз, от които е предоставен съответният заем.
Чл. 22 Приходите по общинския бюджет се събират от общинска администрация, освен когато със закон е определено друго.
Чл. 23 (1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.
(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.
(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.
Чл.24 (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси, на закона за държавния бюджет за съответната година, настоящата наредба и конкретното решение за приемане на бюджета за съответната година.
(2) Общинският съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, в случаите в които общината не е в договорни отношения за съответния обект и промените засягат само съответната бюджетна година.
(3) Решението на общинския съвет за приемане на общинския бюджет по чл. 17, може да се изменя по начина, по който е прието.
(4) При промяна във финансово-икономическите условия и нормативната и методическа рамка, кметът на общината има право да променя текущо през годината показателите по общинския бюджет (чл. 17, ал. 5, т. 8 и т.9), като внася информация в деловодството на общинския съвет за направените промени.
(5) В случаите на изменения в размерите на бюджетните взаимоотношения в изпълнение на нормативен акт, кметът на общината има право служебно да изменя показателите по общинския бюджет (чл. 17, ал. 2, т.2 и т.3).
Чл. 25 (1) Общинският съвет може с решението за приемане на бюджета, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени:
1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.
Чл. 26 (1) Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
(2) С приемането на решението за общинския бюджет или във всеки конкретен случай, общинския съвет може да оправомощи кмета на общината да ползва временно свободните средства, при условията на ал. 1.
Чл. 27 Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.
Чл. 28 (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.
(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.
Чл. 29 (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина, настоящата наредба и/или решенията на общинския съвет до неговото преустановяване.
(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.
(3) Нарушение по ал.1 се установява с одитен доклад, като в зависимост от тежестта на нарушението, кметът на общината може да уведоми и общинския съвет за предприетите действия.
Чл. 30 (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на:
1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;
2. показателите на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;
3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.
(2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието.
(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т. 1 в обем, форма и съдържание, определени с указание на министъра на финансите.
(4) Кметът на общината определя реда, условията и отговорните длъжностни лица по осъществяването на текущо наблюдение по ал.1.
Чл. 31 (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение за състоянието на дълга на общината и на търговските дружества с общинско участие в капитала и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.
(2) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал.1 се утвърждават от кмета и се публикуват на интернет страницата на общината.
(3) Управителите на търговските дружества с общинско участие в капитала изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с определените условия и ред по ал.2.
(4) Ръководителите на контролираните от общината лица, чиито операции не са включени в общинския бюджет, изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с определените условия и ред по ал.2.
(5) В случай на неизпълнение на горните изисквания, кметът на общината внася информация в общинския съвет с предложение за предприемане на действия.
(6) Кметът представя с информацията за изпълнението на бюджета на общината и данни от текущото наблюдение на състоянието на дълга по ал. 1.
 
 
 
РАЗДЕЛ VІІ
Отчитане
 
Чл. 32 (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от общинския съвет.
(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
2. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл. 30, ал. 1, т.2;
3. друга отчетна информация.
(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на бюджетната прогноза за следващите три години.
(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общинския съвет и общината. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината по следния ред:
1. Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на интернет страницата на общината.
2. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.
3. Председателят на общинския съвет утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност.
4. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината и общинския съвет не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
5. За постъпилите становища, както и за изразените мнения, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на общинския съвет заедно с разглеждането на отчета.
(5) Срокът за приемане от общинския съвет на отчета за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет за съответната година е 31 декември на следващата година.
(6) Приетият отчет и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз се публикуват на интернет страницата на общината.
 
РАЗДЕЛ VІІІ
Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС
 
Чл. 33. Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.
Чл. 34. (1) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.
(2) Кметът на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз, въз основата на:
1. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;
2. публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.
(3) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.
(4) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели.
(5) С решението за утвърждаване на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
(6) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се актуализират по начина, по който са утвърдени.
Чл. 35 (1) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се съставят в български левове, независимо от спецификите на финансиращата програма.
(2) Чрез сметките за средства от Европейския съюз се финансират всички проекти, по които общината е бенефициент по различни програми и международни договори, за които е определено, че се използват такива сметки.
(3) В случай на недостиг на средства, за авансови и междинни плащания по отделните проекти, общината може да поема общински дълг, при условията и по реда на ЗОД, ЗПФ, ЗДБРБ, Настоящата наредба и решението на общински съвет за приемане на бюджета.
 
 
РАЗДЕЛ IХ
Общински дълг
 
Чл. 36. (1) Общинския дълг включва всички финансови задължения поети с решение на общинския съвет от името и за сметка на общината.
(2) Не са общински дълг текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги и дълговете на търговските дружества с общинско участие в капитала.
(3) Дългосрочният общински дълг се формира от:
1. емисиите на общински ценни книжа;
2. дълга, поет с договори за общински заеми;
3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;
4. изискуемите общински гаранции;
5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;
6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;
7. финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при
прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).
Чл. 37. Общината може да поема дългосрочен дълг за:
1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
2. рефинансиране на съществуващ дълг;
3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;
5. общински проекти за публично-частно партньорство.
Чл. 38. (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:
1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;
2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;
3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. плащания по изискуеми общински гаранции.
(2) Краткосрочният дълг по ал. 1, освен в случаите по ал. 1, т. 2, трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.
(3) В случай че краткосрочният дълг по ал. 1, т. 3 не може да бъде погасен в срока по ал. 2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.
Чл. 39. Източници за обслужване на общинския дълг са:
1. приходи на общината;
2. общата изравнителна субсидия;
3. държавните трансфери за делегирани от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности.
Чл. 40. Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.
Чл. 41. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.
(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 40 и издадените от тях гаранции.
(3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 40.
Чл.42. (1) Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен
и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.
(2) Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на
следните условия:
1. проектът да е от полза на местната общност;
2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;
3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на
проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния
финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му,
лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и
административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;
4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища
и предложения са неразделна част от предложението.
(3) Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с
описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.
Чл. 43. (1) За публичното обсъждане на проекта за поемане на дългосрочен дълг кметът на общината отправя покана до местната общност, професионални сдружения, граждански инициативни комитети и други сдружения с нестопанска цел и граждани. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.
(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на
проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.
(3) Обсъждането се провежда по часови и календарен график оповестен с поканата. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл. 42.
(4) В срока на обсъждането се приемат и писмени предложения и становища от граждани и граждански сдружения, заведени в деловодството на общината и съставляващи неразделна част от предложението.
Чл. 44. Разпоредбите на чл. 42, ал.2, т. 4 и чл. 43 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.
Чл. 45. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг като определя:
1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;
2. валутата на дълга;
3. вида на дълга съгласно чл. 36, ал.3;
4. начина на обезпечаване;
5. условията за погасяване;
6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.
(2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.
(3) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.
Чл. 46. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.
Чл. 47. (1) Всички финансови задължения, за които с решение на общински съвет са издадени общински гаранции от името и за сметка на общината представляват гарантиран от общината дълг.
(2) Общината може да гарантира дълг на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.
(3) Издаването на общинска гаранция става по предложение на кмета на общината. Към предложението се прилага доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.
Чл. 48. Общинския дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имоти – публична общинска собственост.
 
 
РАЗДЕЛ Х
Мониторинг и контрол
 
Чл. 49. (1) Мониторинга на бюджетния процес е система за постоянно наблюдение и оценка, с цел предотвратяване, отстраняване, минимизиране на рискове, както и разкриване на резерви и допълнителни финансови средства по общинския бюджет.
(2) Кметът на общината може да упълномощи длъжностни лица от състава на
администрацията да осъществят функции по мониторинг и контрол.
(3) Лицата по ал. 2 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност, за да могат да осъществяват ефективно възложените функции.
Чл. 50. Резултатите от дейността по мониторинг са предназначени да се ползват за анализ и оценка на финансовото състояние на общината и за основа при подготовката на прогнози и тенденции при спазването на фискалните правила.
Чл. 51. Лицата по чл. 49, ал.2 имат право да предлагат на кмета подобрение в процесите и процедурите по бюджетната процедура.
 
 
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
§1. С тази Наредба се отменя Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета на основание чл. 9а от Закона за общинските бюджети с Решение № 89/17.06.2004 г., Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик.
 
§2. Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Пазарджик се приема на основание чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси и влиза в сила в седмодневен срок от обнорадването и в един местен вестник.