projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик

PostHeaderIconМотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАЗАРДЖИК
 
 
 
 
 
МОТИВИ
 
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик
 
от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения от мен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик, прилагам мотивите си – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.
 
1.   Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:
Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик е приета на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ с Решение № 120/29.07.2004 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик, изменена и допълнена с Решения на Общински съвет – Пазарджик №№ 86/03.06.2005 г., 36/30.03.2006 г., 33/23.02.2012 г.
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).
Глава ІІ на горепосочената Наредба категоризира видовете преместваеми съоръжения по два критерия. Единият от критериите е тяхното разграничаване според вида и предназначението им. Необходимо е допълването на чл. 4, ал. 1, т. 2 и в заглавието на глава ІV, Раздел ІІ относно извършването на търговия и услуги на открито, като се добавят словосъчетанията „ фризери за сладолед”, „хладилни витрини” и „кабини за периодичен печат”. С предложените промени се цели да се отговори както на потребностите на търговците, извършващи дейност в преместваеми обекти така и да се въведе прецизност в разпоредбите относно административното регулиране при извършване на стопанка дейност.
За да се създадат по-благоприятни условия за извършване на стопанска дейност в преместваемите обекти се одобри вид преместваеми съоръжения – тип кабини с нов модерен дизайн, като в тях се предвижда извършване на продажба на периодичен печат.
С оглед съобразяването на значителната финансова стойност на този вид кабини и възможността за отдаване под наем на свободни имоти или части от тях за срок до 10 години, съгласно Закона за общинската собственост, с изменението на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик се предвижда по-дълъг срок за поставяне на тази категория преместваеми обекти. Дава се възможност на лицата, на които са предоставени общински терени за разполагане на кабини за периодичен печат на основание чл. 7, ал. 14 (т.е. със заповед на кмета на Общината въз основа на резултатите от проведен конкурс за предоставяне на терен – общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито за срок до 5 години) или на основание чл. 12, ал. 6 (т.е. със заповед на кмета на Общината за заемане на терена за срок до 3 години) в срок до 3 месеца, ако желаят, да подадат искане за удължаване на срока на издадените разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения – кабини за периодичен печат до 10 години като се издаде нова заповед на кмета и ново разрешение за поставяне.
В ал. 3 на чл. 11 от Наредбата е предоставена възможността при промяна на собственика на преместваемото съоръжение, когато то е за извършване на търговия и услуги на закрито, на новия собственик да се издаде нова заповед на кмета на Общината, като не се променя разрешението за поставяне. Тъй като обаче в разрешението за поставяне на преместваемото съоръжение, което въпреки че е същото и се поставя на същия обект, е издадено на името на предишния собственик, следва да бъде издадено и ново разрешение на новия собственик за същия обект със същото предназначение и със същия срок на действия като на първоначално издаденото.
Предвид горното е необходимо допълването на тази разпоредба.
Със заповед на Кмета на Общината се определят редът и условията за провеждане на конкурс за предоставяне на терени, общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги на закрито, съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата. В т. 2 на същия член са изброени условията на конкурса, които трябва да бъдат включени в заповедта, като едно от тях е „спонсориране на общински мероприятия”. Думата „спонсориране” трябва да бъде заменена с думата „дарение”, тъй като от съществено значение е да се направи разграничение между спонсорството и дарението. За разлика от дарението, при спонсорството има насрещно задължение, което най-често се изразява в рекламиране на спонсора и неговата дейност и въпреки че не е налице равностойно задължение на спонсорирания, т.е. общинското мероприятие, все пак има насрещно задължение. От друга страна при дарението се получава някакво имуществено благо, без да се дължи нищо насреща.
 
Предвид на изложеното е необходимо изменение и допълнение на сега действащата Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик, тъй като ще се създадат по-благоприятни условия за извършване на стопанска дейност в преместваемите обекти.
 
2. Цели, които се поставят:
 
Целите ми като вносител на този проект са:
 
  • обективно подобряване на възможности на гражданите при ползването на общински терени;
  • правно-техническо и редакционно прецизиране на някои текстове;
  • актуализиране на Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Пазарджик;
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
 
  • проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
  • осигуряване на възможности на гражданите за ползването на общински терени.
 

          5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 
  • Предлаганият проект за промени в Наредбата касаят подзаконов нормативен акт, поради което съответствието им с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 
 
 
ВНОСИТЕЛ:
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик