projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изменение на дейностите по отпадъците по комплексно разрешително №117/2006 г. за инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат”.

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изменение на дейностите по отпадъците по комплексно разрешително №117/2006 г. за инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат”.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./
Община Пазарджик, Дирекция „ТСУ” - „Екология” Ви уведомява за:
Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение
„Изменение на дейностите по отпадъците по комплексно разрешително №117/2006 г. за инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат”.
 
Местонахождение: на площадка в поземлен имот № 000176, землище на с. Цар Асен, общ. Пазарджик.
 
Възложител: „ПАНАГЮРСКА МЕДНА КОМПАНИЯ” ООД, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, гр. София
 
 
                Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ
 
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /14.01.2014 г. - 27.01.2014г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ