projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 55155.502.460 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Вит I” № 17, ведно с построената в него сграда /склад/

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 55155.502.460 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Вит I” № 17, ведно с построената в него сграда /склад/

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 87/25.04.2013год., взето с Протокол № 5 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3105/15.04.2013 год., вписан в дв. вх. рег. № 3275/18.04.2013 г., том 106, Акт № 12 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.502.460 /пет пет едно пет пет точка пет нула две точка четири шест нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с площ от 440 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. „Вит I” № 17, ведно с построената в него сграда /склад/ с идентификатор 55155.502.460.1 /пет пет едно пет пет точка пет нула две точка четири шест нула едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, със застроена площ 94 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/.

Търгът ще се проведе на 18.02.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

Обявата ще бъде изложена в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Първоначална тръжна цена – 38 990 лева (тридесет и осем хиляди деветстотин и деветдесет лева), без ДДС.

         Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 17.01.2014 г. до 17.02.2014 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 17.02.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 13.02.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 17.02.2014 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357