projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги
There are no translations available.

Издаване на ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ


І. Правно основание за предоставяне на административната услуга

Чл. 88 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

ІІ. Характеристика

Услугата се изпълнява, когато специализиран закон на дадена институция изисква доказване смъртта на едно лице.

ІІІ. Компетентен орган

Компетентността е предоставена на общините, районите и кметствата, където е съставен актът за смърт.

1. Място на подаване на искането за извършване на административна услуга:

· Официалната интернет страница на Община Пазарджик - www.pazardjik.bg

2. Място за предоставяне на административната услуга:

· Система за електронни административни услуги към интернет страницата на Община Пазарджик

· Център за гражданска регистрация

3. Лице, извършващо административната услуга:

  • Длъжностно лице по гражданското състояние

4. Лице, подписващо електронния документ:

· Длъжностно лице по гражданското състояние, определено от кмета на общината

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Правоимащи лица:

Всеки гражданин, който се явява пряк наследник на починалото лице

2. Необходими документи:

· Искане по образец, заложено в системата за електронни услуги

· Универсален електронен подпис

3. Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

Срокът е определен в чл. 49б, раздел VІ от НОАМТЦУ на Община Пазарджик

· Срок - веднага

4. Такса на административната услуга:

Таксата е предвидена в чл. 110, ал. 1, т. 4 , ал.2, т. 3 от ЗМДТ.

Размерът е определен в чл. 49, т. 5, чл. 49а, т. 3 чл. 49б, ал. 2, раздел VІ от НОАМТЦУ на Община Пазарджик.

· Такса - 3.00 лв.

Заплащането се извършва по електронен път при заявяване на услугата.

Данни за сметката за превод на такси за административни услуги:

Име на банката: ОББ АД Пазарджик

Адрес на банката: град Пазарджик, ул. "11-ти август" №2

IBAN BG86UBBS80028432441510

BIC UBBSBGSF

Код за вид плащане: 44 80 07

5. Вътрешен ход на административната услуга:

Заявяването на услугата се извършва с искане - електронен документ (по образец).

Длъжностното лице извършва справка в регистрите на актовете за гражданско състояние и регистъра на населението с цел установяване наличието на акт за смърт.

При установяване на несъответствие извършва актуализация в регистрите и в информационните масиви въз основа на официални удостоверителни документи.

Готовият, електронно подписан документ, се изпраща на Заявителя посредством системата за електронни услуги.

Документът се връчва лично или на упълномощено лице, когато гражданинът е заявил получаването му в администрацията.

Заявителят на услугата може да получи отказ, ако не са изпълнени всички необходими условия за това.

6. Резултат от услугата:

Резултатът от услугата е препис-извлечение от акт за смърт, генериран от програмен продукт ActWare.

button1