projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Пищигово и с. Сбор.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Пищигово и с. Сбор.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 154/25.07.2013 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Пищигово и с. Сбор.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 05.03.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, „Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши от 03.02.2014 г. до 04.03.2014 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 04.03.2014 г. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 26.02.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 04.03.2014 г.

                                       

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242    

             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С П И С Ъ К

на имотите - частна общинска собственост, обявени за продажба чрез

публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 05.03.2014 г.

 с.Пищигово

 

1. Поземлен имот 291075 в местността “Толумица” по картата за възстановена на с. Пищигово, състоящ се от 1,857 дка,   с начин на трайно ползване - лозе, актуван с акт за частна общинска собственост № 3126/26.06.2013 г., начална тръжна цена – 743 лева (данъчна оценка 350,97 лв.)

 

с. Сбор

 

1. Поземлен имот 102003 в местността “Капанищата” по картата за възстановена на с.Сбор, състоящ се от 24,836 дка,   с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1899/28.01.2010 г., начална тръжна цена – 8 693 лева (данъчна оценка 912,70 лв.)

 

2. Поземлен имот 102030 в местността “Капанищата” по картата за възстановена на с.Сбор, състоящ се от 18,207 дка,   с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1909/01.02.2010 г., начална тръжна цена – 6 372 лева (данъчна оценка 669,10 лв.)

 

3. Поземлен имот 102031 в местността “Капанищата” по картата за възстановена на с.Сбор, състоящ се от 55,911 дка,   с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 1910/01.02.2010 г., начална тръжна цена – 19 570 лева (данъчна оценка 2 054,70 лв.)