PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 18 февруари 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

18 февруари 2014 г.

 

  • Съгласно приетия бюджет на Община Пазарджик за 2014 г. с целеви средства от Републиканския бюджет са предвидени за изпълнение обекти от капиталовата програма на обща стойност 997 100 лв. както следва:

-         Основен ремонт на покрива на ДКТ "К.Величков", гр. Пазарджик на стойност 90 000лв;

-         СМР в с. Говедаре – Изграждане на сграда за читалище и библиотека - І етап на стойност 205 800 лв.;

-         Изграждане на съблекалня на спортен терен с. Ивайло – І етап на стойност 90 000 лв.;

-         Изграждане на съблекалня на спортен терен с. Главиница – І етап на стойност 90 000 лв.;

-         Комбинирано спортно игрище на ул. "Ангел Кънчев" /преходен/! – доплащане на обекта на стойност 136 800 лв;

-         Изграждане на баня в кв. "Изток"- етап I - доплащане на обекта, който ще се изгражда със собствени приходи, на стойност 13 200 лв.;

-         Ремонт на ІV класна пътна мрежа на стойност 371 300 лв. – част от път PAZ1138 в участъка между гр. Пазарджик и с. Огняново. Основните строителни дейности, които са предвидени за изпълнение, са: фрезоване на компрометирани участъци, подготовка чрез почистване и полагане на битум, ръчно полагане и уплътняване на асфалтобетон 4-6 см, машинно полагане на плътен асфалтобетон, натоварване и превоз на строителни отпадъци, с които ще се възстановят около 5 300 кв.м. пътна настилка;

 

  • Община Пазарджик започва дейности по благоустрояване на зелената площ около паметника на 27-ми ЧЕПИНСКИ ПОЛК. Теренът ще бъде облагороден, като няма да се правят промени само по паметника и алеята около него. Съществуващите бордюри и настилка ще бъдат премахнати, като на тяхно място ще бъдат поставени нови, съобразени с проектното рещение.

Оформят се две основни оси на движение на пешеходците и няколко други, които са с второстепенно значение за композицията. Първата е с подход от към бул. „Царица Йоана”, втората насочва гражданите към новостроящите се автогара и пазар. Дървесната растителност се запазва, като се допълва и с нова. Изгражда се ново осветление и се поставят пейки за отдих и почивка.

         Технически показатели:

         - зелени площи - 1053.59 м2

         - павета / сиви , антрацит/ - 340.34 м2

         - тротоарни плочки - 1878.2м2

         - бордюри - 863.5м2;

 

  • С интегриран проект на стойност 2 161 000 лв. Община Пазарджик кандидатства за финансиране по Българо-швейцарска програма за сътрудничество „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи”. Проектното предложение предвижда осигуряване на условия за пълен обхват и ранна адаптация в системата на училищното образование чрез осигуряване на съвременни средства за интерактивно обучение, повишаване на здравните знания и осигуряване на достъпа до здравна информация на младите хора от ромската общност. Проектът ще се реализира с децата и учениците от ЦДГ „Зорница”, ЦДГ „Върбица”, НУ „Г. С. Раковски” и Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – Пазарджик. За всяка класна стая и занималня в училищата и детските градини ще се осигури мултимедийна система, включваща интерактивна дъска, мултимедиен проектор и образователен софтуер. Предвижда се още и разработването на 5 образователни видеоклипа на здравна тематика и закупуването на 10 броя аудио-визуални компютърни системи за нуждите на здравната профилактика сред ромското население;

 

  • На обща площ от 1 062 кв. м. Община Пазарджик изгражда клетка в парк остров “Свобода”, която е предназначена за отглеждане на тигъра, намиращ се в Зоокъта. Имотът ще бъде заграден с вертикална метална ограда със средна височина 5 м и ще бъде покрит с мрежа. Теренът е разделен на две части чрез същата ограда. На площадката във всеки двор е обособена водна площ и скална маса от естествени камъни. Високата дървесна растителност на терена ще бъде обезопасена с метална ограда, за да не бъде допуснато покатерване на животното. В западния ъгъл на имота ще бъде разположена едноетажна постройка със застроена площ около 100 кв.м.   В нея са обособени две помещения – клетка и един изолатор. От сградата има директен достъп до двата двора посредством Г-образен коридор. Всяко помещение има директен достъп до съседно такова и до двор. При подготовката на проекта е използвана помощ от експерти от Софийската зоологическа градина и същият е съгласуван с експерти от МОСВ.
  • От 04.09.2013 г. Община Пазарджик стартира строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на община Пазарджик” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012/002 за основния обект - Обект 1: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад.Стойността на строителните дейности за обекта е 3 726 202,69 лева без ДДС и последните следва да бъдат изпълнени за 523 календарни дни

Предвидените строителни работи за обекта обхващат следните видове дейности:

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартална улична мрежа;

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на обществени паркинги;

Изграждане, реконструкция, рехабилитация на вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари;

Реконструкция на съществуваща велосипедна алея – бул. „Хр. Ботев”;

Въвеждане на енергоспестяващо осветление – улично и парково;

Изграждане на зони за отдих;

Изграждане на спортна площадка за фитнес на открито;

Изграждане на новопроектирани детски площадки;

Изграждане и възстановяване на зелени площи - нови дървесни видове, храсти подходящи за жив плет и тревни площи;

Поставяне на архитектурно-паркови елементи – пейки кошчета, антипаркинг устройства (ограничители), указателни табели

Създаване на достъпна архитектурна среда.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца, считано от датата на подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ - 10.06.2013 г.

 

  • На 19.02.2014 г. ще се проведе първото заседание на Комисията по подбор и одобрение за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми - „ИНВИТРО”. На заседанието ще се разглеждат предложения за промяна в Правилника, приет с решение на ОбС, касаещи облекчаване на процедурата за кандидатстване и промени в сроковете за одобрение и получаване на финансирането от страна на Общината. През изминалата година бяха приети и одобрени документите на 12 семейни двойки, които получиха по 3 000 лв. помощ от общинския бюджет. От тях половината са с положителни резултати, а при останалите процедурата не е завършила.Тази година парите за фонд “ИНВИТРО” са увеличени до 50 000 лв. и се очаква 17 двойки да получат финансиране ;

 

  • Община Пазарджик ще осигури по един пълен екип за всеки от отборите в “А” и “В” областна футболна група през втория полусезон на спортната 2013/2014 година. Цветовете на екипировката са избрани от треньорите и ръководството на тимовете;

 

  • Във връзка с обявения конкурс за Националната литературна награда за хумор и сатира “Райко Алексиев” в Община Пазарджик постъпиха следните номинации:

     Атанас Звездинов - Съюз на българските писатели

     Румен Белчев - в-к “Стършел”

     Георги Мишев - Съюз на независимите български писатели

     Донка Райнова – Съюз на свободните писатели

     Клуб на хумористите - Дружество на пазарджишките писатели,

     Клуб на хумористите - Денчо Владимиров

     Калин Илиев – Дом на хумора и сатирата – Габрово

     Георги К.Спасов – Академия за европейска култура

     Георги Мишев – Издателство „Литературен форум”

     Ивайла Александрова – Хари Хараламбиев

     Никола Радев - Сдружение на писатели - Пазарджик

     Панчо Панчев - РБ ”Н.Фурнаджиев”

Награждаването на носителя на Националната награда Райко Алексиев, както и на победителите в съпътстващия конкурс за автори от пазарджишки регион ще бъде на 7 март в Художествена галерия «Станислав Доспевски» от 17,30 ч. Националната литературна награда за хумор и сатира “Райко Алексиев” се присъжда от Община Пазарджик за цялостно литературно творчество и принос в съответния жанр.

Срокът за приемане на материали за съпътстващия конкурс изтича днес;