projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакети

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакети

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № № 27/11.02.2014 год., взето с Протокол № 2,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакети, както следва:

         пакет №1 - с. Алеко Константиново, с.Братаница, с. Главиница, с. Мокрище, с. Ляхово и с. Црънча, общ. Пазарджик, съдържащ 30 броя имоти, с обща площ 192,673 дка, с начална тръжна цена на пакета в размер на 88 766 лева;

         пакет №2 - с.Драгор, с. Мирянци, с. Сарая и с. Синитово, общ. Пазарджик, съдържащ 22 броя имоти, с обща площ 91,816 дка, с начална тръжна цена на пакета в размер на 39 602 лева;

         пакет №3 - с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Тополи дол и с. Черногорово, общ. Пазарджик, съдържащ 39 броя имоти, с обща площ 282,278 дка, с начална тръжна цена на пакета в размер на 102 910 лева;

         пакет №4 – с. Априлци и с. Сбор, общ. Пазарджик, съдържащ 27 броя имоти, с обща площ 627,601 дка, с начална тръжна цена на пакета в размер на 194 103 лева.

Имотите, подробно описани в Приложение № 1 се продават само по пакети.

Обявените за продажба в пакети имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, с началните им тръжни цени, ще бъдат изложени в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 25.03.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 19.02.2014 г. до 24.03.2014 г. на място, след заявка в съответното Кметство.

Депозитната вноска е както следва:

-за пакет №1- в размер на 88 766 лева /осемдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и шест лева/;

-за пакет №2- в размер на 39 602 лева /тридесет и девет хиляди шестстотин и два лева/;

-за пакет №3- в размер на 102 910 лева /сто и две хиляди деветстотин и десет лева/;

-за пакет №4- в размер на 194 103 лева /сто деветдесет и четири хиляди сто и три лева/;

Депозитът се внася до 16.30 часа на 24.03.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.03.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик на един пакет е както следва:

-за пакет №1- в размер на 887.66 лева /осемстотин осемдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/;

-за пакет №2- в размер на 396.02 лева /триста деветдесет и шест лева и две стотинки/;

-за пакет №3- в размер на 1 029.10 лева /хиляда двадесет и девет лева и десет стотинки/;

-за пакет №4- в размер на 1 941.03 лева /хиляда деветстотин четиридесет и един лева и три стотинки/.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 24.03.2014 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.           

 

 

 

Приложение № 1