projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 26

PostHeaderIconСписък 26

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 26.02.2014г.          

валидно до 12.03.2014г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на доку

мента

Име на

задълже

ното лице

Адрес по ДОПК

ЕГН/ ЕИК

Вид на задъл

жението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

1.

АУ000433 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Макгахан” №020, ет.05, ап.028

***

ДПС

Изх № 13-Г-22 от

26.02.2014г.

2.

ПДП000423 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЯНАКИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Макгахан” №020, ет.05, ап.028

***

ДПС

Изх № 13-Г-22 от

26.02.2014г.

3.

АУ000440 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ СЪРТЛИЙСКИ

гр.Пазарджик,

ул.”Запрян Цоков” №029

***

 

ДПС

Изх № 13-С-28 от

26.02.2014г.

4.

ПДП000471 от

04.06.2013г.

 

ПОКАНА

СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ СЪРТЛИЙСКИ

гр.Пазарджик,

ул.”Запрян Цоков” №029

***

 

ДПС

Изх № 13-С-28 от

26.02.2014г.

5.

АУ000444 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

НИКОЛА АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Владислав” №031А

***

ДПС

Изх№ 13-Н-7 от

26.02.2014г.

6.

ПДП000439 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

НИКОЛА АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

гр.Пазарджик,

ул.”Владислав” №031А

***

ДПС

Изх№ 13-Н-7 от

26.02.2014г.

7.

АУ000455 от 03.06.2013г.

 

АУЗД

АНКА ПЕТРОВА МАТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №074, вх.А, ет.2, ап.4

***

ДПС

Изх № 13-А-20 от

26.02.2014г.

8.

ПДП000449 от

03.06.2013г.

 

ПОКАНА

АНКА ПЕТРОВА МАТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №074, вх.А, ет.2, ап.4

***

ДПС

Изх № 13-А-20 от

26.02.2014г.

9.

АУ000480 от 04.06.2013г.

 

АУЗД

ОЛЕГ КРЪСТАНОВ БОНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Васил Априлов” №007, вх.В, ет.3, ап.7

***

ДПС/

ДНИ

Изх № 13-О-3 от

26.02.2014г.

10.

ПДП000627 от

11.06.2013г.

 

ПОКАНА

ОЛЕГ КРЪСТАНОВ БОНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Васил Априлов” №007, вх.В, ет.3, ап.7

***

ДПС/

ДНИ

Изх № 13-О-3 от

26.02.2014г.

11.

АУ000493от 04.06.2013г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ДАНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Георги Бенковски” №129, ет.5, ап.36

***

ДПС/

ПД

Изх № 13-Д-21 от

26.02.2014г.

12.

ПДП000488 от

04.06.2013г.

 

ПОКАНА

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ДАНЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Георги Бенковски” №129, ет.5, ап.36

***

ДПС/

ПД

Изх № 13-Д-21 от

26.02.2014г.

13.

АУ000501 от 05.06.2013г.

 

АУЗД

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СИНАПОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Княгиня Мария Луиза” №102

***

ДПС

Изх № 13-П-12 от

26.02.2014г.

14.

ПДП000513 от

05.06.2013г.

 

ПОКАНА

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СИНАПОВА

гр.Пазарджик,

ул.”Княгиня Мария Луиза” №102

***

ДПС

Изх № 13-П-12 от

26.02.2014г.

15.

АУ000502 от 05.06.2013г.

 

АУЗД

БОРИСЛАВ ДЕЛЧОВ БОЗВЕЛИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Любен Каравелов” №019

***

ДПС

Изх № 13-Б-7 от

26.02.2014г.

16.

ПДП000495 от

05.06.2013г.

 

ПОКАНА

БОРИСЛАВ ДЕЛЧОВ БОЗВЕЛИЕВ

гр.Пазарджик,

ул.”Любен Каравелов” №019

***

ДПС

Изх № 13-Б-7 от

26.02.2014г.

17.

АУ000503 от

05.06.2013г.

 

АУЗД

РОСТИСЛАВ АНГЕЛОВ ВЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №014, ет.04, ап.008

***

ДПС/

ДНИ

Изх.№ 13-Р-11 от

26.02.2014г.

18.

ПДП000496 от 05.06.2013г.

 

ПОКАНА

РОСТИСЛАВ АНГЕЛОВ ВЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №014, ет.04, ап.008

***

ДПС/

ДНИ

Изх.№ 13-Р-11 от

26.02.2014г.

19.

АУ000504 от 05.06.2013г.

 

АУЗД

РОСТИСЛАВ АНГЕЛОВ ВЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №014, ет.04, ап.008

***

ТБО

Изх.№ 13-Р-11 от

26.02.2014г.

20.

ПДП000497 от 05.06.2013г.

 

ПОКАНА

РОСТИСЛАВ АНГЕЛОВ ВЕНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №014, ет.04, ап.008

***

ТБО

Изх.№ 13-Р-11 от

26.02.2014г.

21.

АУ000508 от 05.06.2013г.

АУЗД

СТЕФКА ГРУЕВА ВЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №014, ет.04, ап.008

***

ТБО

Изх№13-С-27 от

26.02.2014г.

22.

ПДП000501 от 05.06.2013г.

 ПОКАНА

СТЕФКА ГРУЕВА ВЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №014, ет.04, ап.008

***

ТБО

Изх№13-С-27 от 26.02.2014г.

23.

АУ000509 от 05.06.2013г.

 АУЗД

СТЕФКА ГРУЕВА ВЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №014, ет.04, ап.008

***

ДНИ

Изх № 13-С-27 от

26.02.2014г.

24.

ПДП000502 от 05.06.2013г.

 ПОКАНА

СТЕФКА ГРУЕВА ВЕНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №014, ет.04, ап.008

***

ДНИ

Изх № 13-С-27 от

26.02.2014г.

25.

АУ000522 от 06.06.2013г.

 АУЗД

БОРИС ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

 гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”  №019, ет.06, ап.016

***

ТБО

Изх№13-Б-6 от 26.02.2014г.

26. 

ПДП000685 от 13.06.2013г.

 ПОКАНА

БОРИС ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

 гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”  №019, ет.06, ап.016

***

ТБО

Изх№13-Б-6 от 26.02.2014г.

27.

АУ000521 от 06.06.2013г.

АУЗД

БОРИС ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

 гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”  №019, ет.06, ап.016

***

ДПС/

ДНИ

Изх.№ 13-Б-6 от 26.02.2014г.

28.

ПДП000684 от 13.06.2013г.

ПОКАНА

БОРИС ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

 гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”  №019, ет.06, ап.016

***

ДПС/

ДНИ

Изх.№ 13-Б-6 от 26.02.2014г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 26.02.2014г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.03.2014г.