projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ “ГРАГС” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ГРН”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ “ГРАГС” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ГРН”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К
 
НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ “ГРАГС” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ГРН”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 
 
 
След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “ГРАГС”, дирекция “ГРН” към Община Пазарджик,
 
допуснати до явяване на тест са следните кандидати:
 
 
  1. Соня Костадинова Тенкова;
 
 
Тестът ще се проведе на 12.03.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.
След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 12.03.2014 г. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик.
 
 
Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
  1. София Стоянова Митева - не притежава документ, удостоверяващ изискуемия професионален опит, както и не е представено свидетелство за съдимост – оригинал.
  2. Иванка Николаева Костадинова - не притежава минимално изискуемия професионален опит в териториалната администрация.
  3. Стоянка Георгиева Йорданова - не притежава минимално изискуемата образователно – квалификационна степен бакалавър.
 
 
Председател на конкурсната комисия:
Румен Кожухаров - Секретар на Община Пазарджик