PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 04 март 2014 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

04 март 2014 г.

 

  • Изготвен е окончателен вариант на проект за изменение на транспортната схема на община Пазарджик. Промените са свързани с оптимизирането както на броя курсове, така и на маршрутите. Основен принцип при оптимизацията на схемата е колкото по-близко до града е населеното място, толкова по-голям да е интензитетът на курсовете. Прилага се нов подход, който да върне мястото на автобусния превоз като основна алтернатива за придвижване на пътуващите. При изготвянето са взети предвид и нуждите на учащите на територията на община Пазарджик, като в определени часове автобусите, идващи от основните направления, ще имат спирки в широкия център на града (Щаба, Пени маркет, Минерална баня и др.). Извънградските линии ще се съкратят с не повече от 6 %, а градските с около 5%. Предложението за изменение на транспортната схема ще бъде публикувано в сайта на Община Пазарджик през тази седмица;

 

  • От днес в община Пазарджик стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси (данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци). Касите на отдел „Местни данъци и такси" ще работят от 8.30 до 18.30 ч., без прекъсване. Отстъпка от 5 % ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2014 г. в периода от 1 март до 30 април. В началото на м. март данъчно задължените физически и юридически лица от община Пазарджик ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. В данъчните съобщенията ще бъдат включени и задълженията за данък върху превозните средства, както и информация за неплатени задължения за минали години и начислените лихви, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.

За първи път ще бъдат изпратени съобщения до физически и юридически лица, регистрирали МПС в КАТ, без да са ги дакларирали в отдел „МДТ” на Общината. На горните лица ще им бъде даден 14 дневен срок за деклариране на съответното МПС, който ако не бъде спазен, ще доведе до установяването на техните задължения на база на предоставените данни от КАТ и принудителното им събиране в едно с начислените по изпълнителното дело такси и хонорари.

Всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от Община Пазарджик начин (със съответните защити на личните данни), като лицето може да извърши преглед на информация за: декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове;

 

  • Започва извънредното почистване чрез метене и миене на улици, булеварди и площади на гр. Пазарджик. Ще се обслужват главните пътни артерии на града, последвани от второстепенната пътна мрежа. Дейността ще се извършва от групи за ръчно помитане, 2 бр. метачни машини и 4 бр. цистерни.

За целта са съставени графици за:

-         Метене – започва от 20.02.2014 г. и завършва на 15.04.2014 г.

-         Миене – започва на 05.03.2014 г. и завършва на 18.04.2014 г.

Във връзка с изпълнение на задълженията си по Концесионен договор № 1859/15.12.2003. г, сключен между община Пазарджик и „Брокс” ООД, са съставени и годишни графици за метене и миене на пътната мрежа на гр. Пазарджик. В тях е предвидено всекидневно ръчно метене на улиците първа и втора категория и един път месечно за улиците четвърта категория;

 

  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов издаде заповед до ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения, собствениците и ползвателите на имоти, собствениците и обитателите на жилища и етажните собственици, да организират почистването и осигурят поддържането на чистотата във вътрешно-кварталните пространства, в дворовете и на прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти в срок до 14.04.2014 г. Проверки започват от 23.04.2014 г., като в случай на неизпълнение лицата ще бъдат санкционирани с предвидените в Наредбата за обществения ред в община Пазарджик административни наказания, а именно: глоба от 50 до 200 лв. за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 200 до 500 лв.;

 

  • За поредна година служители на звено “Екопатрули” към БМ “Паркинги и охрана” ще извършват проверки в населените места от община Пазарджик. В срок от 04.03. до 31.03.2014 г. ще се контролира чистотата на територията на кметствата, след което ще се направят повторни проверки за изпълнение на направените предписания и предупредителни протоколи;

 

  • От 10.03.2014 г. Община Пазарджик започва дейност по полагане на пътната маркировка. За изпълнението ще бъдат използвани консумативи от наличния резерв. Към момента се провежда процедура за доставка на боя и консумативи. И през 2014 г. ще се ползва за гр. Пазарджик боя RAL 1028 – жълта, боя ,,Оргакрил“ АК – 13 RAL 3020 – червена /за пешеходните пътеки/, а за общинските пътища – боя „сити“ – бяла. Пред участниците в процедурата са поставени по-високи изисквания към качествато на боята, залегнали в стандартите по БДС, устойчивост при износване и предоставяне на съответните сертификати. При лоши метеорологични условия са възможни промени в изготвения работния график;

 

  • Стартира изграждането на ограда, разделяща двора на ЦДГ „Звънче” – с. Мокрище от двора на ОУ „Св. Климент Охридски”. Строително-монтажните дейности са на стойност 16 303 лв. с ДДС. Оградата ще е изградена от стоманобетонова плътна долна част и метални пана. Осъвременяването на базата на детската градина предвижда още поставяне на топлоизолация и минерална мазилка на фасадите на сградата на обща стойност 18 567 лв. с ДДС. Изпълнител на строително-монтажните и строително-ремонтните дейности е „Тонирон” ЕООД, като срокът за изпълнение е краят на месец март 2014 г;