projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Овчеполци.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Овчеполци.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 35/27.02.2014 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Овчеполци.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 15.04.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 11.03.2014 г. до 14.04.2014 г. на място, след заявка в Кметство Овчеполци.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 14.04.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 09.04.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 14.04.2014 г.

                                       

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286                

 


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 15.04.2014 г. от 11.30 часа

 

 

             с.Овчеполци

           1. Поземлен имот 081013 в местността “Реката” по картата за възстановена на с. Овчеполци, състоящ 2,467 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3215/29.08.2013 г., с начална тръжна цена – 740 лева.

           2. Поземлен имот 101130 в местността “Пиленцето” по картата за възстановена на с. Овчеполци, състоящ 14,009 дка, с начин на трайно ползване – нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3181/13.08.2013 г., с начална тръжна цена – 5 604 лева.

             3. Поземлен имот 112001 в местността “Стублицата” по картата за възстановена на с. Овчеполци, състоящ 13,066 дка, с начин на трайно ползване – изост. нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2654/23.01.2012 г., с начална тръжна цена – 4 573 лева.

           4. Поземлен имот 112004 в местността “Стублицата” по картата за възстановена на с. Овчеполци, състоящ 7,709 дка, с начин на трайно ползване – изост. нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2656/23.01.2012 г с начална тръжна цена – 2 698 лева.

           5. Поземлен имот 112005 в местността “Стублицата” по картата за възстановена на с. Овчеполци, състоящ 8,501 дка, с начин на трайно ползване – изост. нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2657/23.01.2012 г., с начална тръжна цена – 2 975 лева.  

         6. Поземлен имот 112008 в местността “Стублицата” по картата за възстановена на с. Овчеполци, състоящ 16,261 дка, с начин на трайно ползване – изост. нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2658/23.01.2012 г., с начална тръжна цена – 5 691 лева

         7. Поземлен имот 112015 в местността “Стублицата” по картата за възстановена на с. Овчеполци, състоящ 2,000 дка, с начин на трайно ползване – изост. нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 2659/23.01.2012 г., с начална тръжна цена – 700 лева.