projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот находящ се в местността „Долен кър” в землището на с. Росен, ЕКАТТЕ 63032, община Пазарджик

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот находящ се в местността „Долен кър” в землището на с. Росен, ЕКАТТЕ 63032, община Пазарджик

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решениe № 36/27.02.2014 год., взето с Протокол № 3 на Общински съвет - Пазарджик, Община Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – актуван с Акт за частна общинска собственост № 3286/13.01.2014 год., а именно: поземлен имот № 173002, находящ се в местността „Долен кър” в землището на с. Росен, ЕКАТТЕ 63032, община Пазарджик, с площ от 162,962 дка, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, с начална тръжна цена – 60 296 лева.

Обявата ще бъде изложена в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 16.04.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотът може да се извърши всеки работен ден от 14.03.2014 г. до 15.04.2014 г. на място, след заявка в Кметство Росен.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 15.04.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 10.04.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 15.04.2014 г.

                                       

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286