projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик за 2013 година преди внасянето му в общинския съвет.

PostHeaderIconПокана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик за 2013 година преди внасянето му в общинския съвет.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

 

 

П О К А Н А

 

Уважаеми съграждани, 

 

През месец април 2014 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик за 2013 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да могат да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик за 2013 година преди внасянето му в общинския съвет.

На интернет-страниците на Общински съвет – Пазарджик и Община Пазарджик са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите може да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на Общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електронна поща: www.obspazardzhik.com и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и в деловодството на Общината и Общинския съвет.

 

Обществено обсъждане на Отчета на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик за 2013 година

Г Р А Ф И К

 

Дата

Час

Място

 

 

28.03.2014

11.00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации, представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и Кметове на кметства.

 


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2013 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2013 г.

ОТЧЕТ НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2013 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2013 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ 31.12. 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДА ПО ЧЛ. 10, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ФОНД "ПРИВАТИЗАЦИЯ") ИБСФ НФ КСФ КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА ЗА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА, КОИТО СА ЗАЛОЖЕНИ В ПРИЕТИЯ ГРАФИК ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

rar-2_32