projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси Конкурс за отдаване под наем на обособен самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ помещение № 3 със застроена площ 34.32 кв. м., в УПИ ХХІІІ – кметство и поща, в кв. 38 по действащия застроителен и регулационен план на с. Синитево

PostHeaderIconКонкурс за отдаване под наем на обособен самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ помещение № 3 със застроена площ 34.32 кв. м., в УПИ ХХІІІ – кметство и поща, в кв. 38 по действащия застроителен и регулационен план на с. Синитево

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на обособен самостоятелен обект – частна общинска собственост, представляващ помещение № 3 със застроена площ 34.32 кв. м. /тридесет и четири цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, от едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ХХІІІ – кметство и поща, в кв. 38 по действащия застроителен и регулационен план на с. Синитево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3113/16.05.2013 г., вписан в дв. вх. рег. № 4765/08.06.2013 г., том 17, Акт № 179 при Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на помещението: север – помещение № 2, изток – УПИ ХХV-търговия и услуги, юг – помещение № 4, запад – УПИ ХХІІІ-кметство и поща, с предназначение – за офис.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 62,00 лв. /шестдесет и два лева/.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Конкурсът ще се проведе на 17.04.2014 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Кметство Синитево.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 10.04.2014 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 74,40 лв. /седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ до 16,30 часа на 16.04.2014 г. в касата на Кметство Синитево.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 16.04.2014 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

 

За справки: стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-357, 402-242