projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.508.748, с площ 9 770 кв. м.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.508.748, с площ 9 770 кв. м.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.65, ал.3, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл.65 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 26/11.02.2014 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

          За продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.508.748, с площ 9 770 кв. м., /девет хиляди седемстотин и седемдесет кв.м./, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, ведно с построените през 1974 г. в него:

- сграда (плувен басейн) с идентификатор 55155.508.748.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.748. Застроена площ 1 234 кв.м. (хиляда двеста тридесет и четири кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда.

- сграда (плувен басейн - "Балона") с идентификатор 55155.508.748.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.748. Застроена площ 397 кв.м. (триста деветдесет и седем кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда.

- сграда (съблекални) с идентификатор 55155.508.748.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.748. Застроена площ 503 кв.м. (петстотин и три кв.м.),масивна конструкция, брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда.

- сграда (помпена станция) с идентификатор 55155.508.748.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.748. Застроена площ 14 кв.м. (четиринадесет кв.м.), масивна конструкция, брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда, актувани с акт за частна общинска собственост №3291/13.01.2014 г., вписан в ДВ. Вх. рег. под № 212/17.01.2014 г., том 1, №132 в Агенцията по вписвания - Служба по вписванията – Пазарджик.

Начална тръжна цена: 449 780.00 лева /четиристотин четиридесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 08.05.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, зала Архитектурен съвет, ет. 2.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.04.2014 г. до 07.05.2014 г. на място, след заявка в БМ „СПЖФНСИ” към Община Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 404 802.00 лв. /четиристотин и четири хиляди осемстотин и два лева/ се внася до 16.30 часа на 07.05.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 28.04.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 07.05.2014 г.

        

За справки: стая 603, 605, 606, тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242