projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ляхово и с. Дебръщица.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ляхово и с. Дебръщица.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 66/26.03.2014 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ляхово и с. Дебръщица.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

          Търгът ще се проведе на 10.05.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, “Заседателна зала”, ет. 2.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 09.04.2014 г. до 09.05.2014 г. на място, след заявка в съответното Кметство.

Депозитна вноска в размер на 40% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 09.05.2014 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 30.04.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1 % върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 09.05.2014 г.

                                         

За справки: стая 606, 605, 603, тел.(034) 402-242, 402-357, 402-286          

 

         

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 10.05.2014 г. от 11.30 часа

 

             с.Ляхово

          1. Поземлен имот 138004 в местността “Тлаканата по картата за възстановена собственост на с. Ляхово, състоящ се от 1,553 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3383/07.03.2014 г., с начална тръжна цена – 621 лева.  

            2. Поземлен имот 139016 в местността “Тлаканата по картата за възстановена собственост на с. Ляхово, състоящ се от 2,898 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3384/07.03.2014 г., с начална тръжна цена – 1 160 лева.  

              3. Поземлен имот 138001 в местността “Тлаканата по картата за възстановена собственост на с. Ляхово, състоящ се от 0,993 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3382/07.03.2014 г., с начална тръжна цена – 397 лева.  

 

            с.Дебръщица

           1. Поземлен имот 099001 в местността “Възстановими граници по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ се от 0,343 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3395/13.03.2014 г., с начална тръжна цена – 206 лева.  

            2. Поземлен имот 099006 в местността “Възстановими граници по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ се от 0,032 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3396/13.03.2014 г., с начална тръжна цена – 20 лева.  

          3. Поземлен имот 099013 в местността “Възстановими граници по картата за възстановена собственост на с. Дебръщица, състоящ се от 4,548 дка, с начин на трайно ползване - нива, актуван с акт за частна общинска собственост № 3397/13.03.2014 г., с начална тръжна цена – 2 730 лева.