projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на пасища и мери от ОПФ в землището на с. Априлци, актувани с актове за публична общинска собственост.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на пасища и мери от ОПФ в землището на с. Априлци, актувани с актове за публична общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1 т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.37п, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, чл. 14 от Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на община Пазарджик и във връзка чл.63 и чл.72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, и Решение № 64/26.03.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 4,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на пасища и мери от ОПФ в землището на с. Априлци, актувани с актове за публична общинска собственост.

Списъкът на обявените за отдаване под наем поземлени имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 13.05.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – Зала „Архитектурен съвет”.        Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 14.04.2014 г. до 12.05.2014 год.

До участие в търга се допускат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на Общината и техни граждански сдружения, както и юридически лица, осъществяващи дейности в областта на животновъдството, които:

- отглеждат регистрирани в Системата за идентификация животни съгласно изискванията на Българската Агенция по Безопасност на Храните;

- имат регистрация на животновъдните обекти, съгласно изискванията на Българската Агенция по Безопасност на Храните;

- регистрирани са като земеделски производители;

- нямат прекратени договори за ползване на земеделска земя от ОПФ поради неиздължаване на паричини задължения по тях,

и са закупили тръжна документация в срок, и са внесли депозитна вноска в размер 10 % от начална годишна наемна цена на поземленият имот.

Депозитна вноска в размер на 10 % от начална годишна наемна цена на поземленият имот се внася до 16,30 часа на 12.05.2014 г. в касата на Кметството Априлци.

Определям нормативи за численост на селскостопанските животни, допускани на паша, както следва:

а) за глава едър рогат добитък на възраст повече от 24 месеца, крави с бозаещи телета, млечни крави и биволици – не по-малко от 8 дка;

б) за овца и коза – не по-малко от 2 дка.

           Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 08.05.2014 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за поземлен имот е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга за всеки един от имотите се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 12.05.2014 г. 

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242             


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 
С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ в землището на с. Априлци, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, актувани с актове за публична общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване на 13.05. 2014 год., само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни.

 

1.Поземлен имот № 012001 по КВС на з-ще с. Априлци, местност „Власково дере”, площ 148.431 дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, категория на земята – пета, актуван с Акт за публична общинска собственост № 275/04.04.2013 г., вписан в дв.вх. рег. № 2958/07.04.2013 г., том 11, Акт № 82, на начална годишна наемна цена – 890.59 лв.

2. Поземлен имот № 015001 по КВС на з-ще с. Априлци, местност „Курт курия”, площ 36.725 дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, категория на земята – пета, актуван с Акт за публична общинска собственост № 274/03.04.2013 г., вписан в дв.вх. рег. № 2956/09.04.2013 г., том 11, Акт № 80, на начална годишна наемна цена – 220.35 лв.

3.Поземлен имот № 016001 по КВС на з-ще с. Априлци, местност „Власково дере”, площ 152.168 дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, категория на земята – пета, актуван с Акт за публична общинска собственост № 276/04.04.2013 г., вписан в дв.вх. рег. № 296/09.04.2013 г., том 11, Акт № 84, на начална годишна наемна цена – 913.01 лв.

4.Поземлен имот № 016002 по КВС на з-ще с. Априлци, местност „Свети спас”, площ 73.984 дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, категория на земята – пета, актуван с Акт за публична общинска собственост № 277/05.04.2013 г., вписан в дв.вх. рег. № 3010/10.04.2013 г., том 11, Акт № 128, на начална годишна наемна цена – 443.90 лв.